|| ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮಯಣ ||

 

 

 

ಗುರು ಚರಣ ರಜ ಶೀಷ ಧರಿ, ಹೃದಯ ರೂಪ ವಿಚಾರ |

 

ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮಾಯಣ ಕಹೌಂ, ವೇದಾನ್ತ ಕೋ ಸಾರ ||

 

ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ದೇ, ರೋಗ ಶೋಕ ಸಂಹಾರ |

 

ಭಜೇ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸೇ, ಶೀಘ್ರ ಹೋ ಬೇಡ಼್ಆ ಪಾರ ||

 

 

 

ಭಾರತ ಸಿಂಧು ನದೀ ಬಖಾನೀ, ನವಾಬ ಜಿಲೇ ಮೇಂ ಗಾಂವ ಬೇರಾಣೀ |

 

ರಹತಾ ಏಕ ಸೇಠ ಗುಣ ಖಾನಿ, ನಾಮ ಥಾಊಮಲ ಸಿರುಮಲಾನೀ ||

 

ಆಜ್ಞಾ ಮೇಂ ರಹತೀ ಮೇಂಹಗೀಬಾ, ಪತಿಪರಾಯಣ ನಾಮ ಮಂಗೀಬಾ |

 

ಚೈತ ವದ ಛಃ ಉನ್ನೀಸ ಅಠಾನವೇ, ಆಸುಮಲ ಅವತರಿತ ಆಂಗನೇ ||

 

ಮಾಂ ಮನ ಮೇಂ ಉಮಡ಼್ಆ ಸುಖ ಸಾಗರ, ದ್ವಾರ ಪೇ ಆಯಾ ಏಕ ಸೌದಾಗರ |

 

ಲಾಯಾ ಏಕ ಅತಿ ಸುನ್ದರ ಝೂಲಾ, ದೇಖ ಪಿತಾ ಮನ ಹರ್ಷ ಸೇ ಫೂಲಾ ||

 

ಸಭೀ ಚಕಿತ ಈಶ್ವರ ಕೀ ಮಾಯಾ, ಉಚಿತ ಸಮಯ ಪರ ಕೈಸೇ ಆಯಾ |

 

ಈಶ್ವರ ಕೀ ಯೇ ಲೀಲಾ ಭಾರೀ, ಬಾಲಕ ಹೈ ಕೋಈ ಚಮತ್ಕಾರೀ ||

 

 

 

ಸಂತ ಸೇವಾ ಔ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರವಣ, ಮಾತ ಪಿತಾ ಉಪಕಾರೀ |

 

ಧರ್ಮ ಪುರುಷ ಜನ್ಮಾ ಕೋಈ, ಪುಣ್ಯೋಂ ಕಾ ಫಲ ಭಾರೀ ||

 

 

 

ಸೂರತ ಥೀ ಬಾಲಕ ಕೀ ಸಲೋನೀ, ಆತೇ ಹೀ ಕರ ದೀ ಅನಹೋನೀ |

 

ಸಮಾಜ ಮೇಂ ಥೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಜೈಸೀ, ಪ್ರಚಲಿತ ಏಕ ಕಹಾವತ ಐಸೀ ||

 

ತೀನ ಬಹನ ಕೇ ಬಾದ ಜೋ ಆತಾ, ಪುತ್ರ ವಹ ತ್ರೇಖಣ ಕಹಲಾತಾ |

 

ಹೋತಾ ಅಶುಭ ಅಮಂಗಲಕಾರೀ, ದರಿದ್ರತಾ ಲಾತಾ ಹೈ ಭಾರೀ ||

 

ವಿಪರೀತ ಕಿಂತು ದಿಯಾ ದಿಖಾಈ, ಘರ ಮೇಂ ಜೈಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಈ |

 

ತಿರಲೋಕೀ ಕಾ ಆಸನ ಡೋಲಾ, ಕುಬೇರ ನೇ ಭಂಡಾರ ಹೀ ಖೋಲಾ |

 

ಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಔರ ಬಡ಼್ಆಈ, ಸಬಕೇ ಮನ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಛಾಈ ||

 

 

 

ತೇಜೋಮಯ ಬಾಲಕ ಬಢ಼್ಆ, ಆನನ್ದ ಬಢ಼್ಆ ಅಪಾರ |

 

ಶೀಲ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಆತ್ಮಧನ, ಕರನೇ ಲಗಾ ವಿಸ್ತಾರ ||

 

 

 

ಏಕ ದಿನಾ ಥಾಊಮಲ ದ್ವಾರೇ, ಕುಲಗುರು ಪರಶುರಾಮ ಪಧಾರೇ |

 

ಜ್ಯೂಂ ಹೀ ವೇ ಬಾಲಕ ಕೋ ನಿಹಾರೇ, ಅನಾಯಾಸ ಹೀ ಸಹಸಾ ಪುಕಾರೇ ||

 

ಯಹ ನಹೀಂ ಬಾಲಕ ಸಾಧಾರಣ, ದೈವೀ ಲಕ್ಷಣ ತೇಜ ಹೈ ಕಾರಣ |

 

ನೇತ್ರೋಂ ಮೇಂ ಹೈ ಸಾತ್ವಿಕ ಲಕ್ಷಣ, ಇಸಕೇ ಕಾರ್ಯ ಬಡ಼್ಏ ವಿಲಕ್ಷಣ ||

 

ಯಹ ತೋ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಬನೇಗಾ, ಲೋಗೋಂ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರೇಗಾ |

 

ಸುನೀ ಗುರು ಕೀ ಭವಿಷ್ಯವಾಣೀ, ಗದಗದ ಹೋ ಗಯೇ ಸಿರುಮಲಾನೀ |

 

ಮಾತಾ ನೇ ಭೀ ಮಾಥಾ ಚೂಮಾ, ಹರ ಕೋಈ ಲೇ ಕರಕೇ ಘೂಮಾ ||

 

 

 

ಜ್ಞಾನೀ ವೈರಾಗೀ ಪೂರ್ವ ಕಾ, ತೇರೇ ಘರ ಮೇಂ ಆಯ |

 

ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ ಹೈ ಯೋಗೀ ನೇ, ಪುತ್ರ ತೇರಾ ಕಹಲಾಯ ||

 

ಪಾವನ ತೇರಾ ಕುಲ ಹುಆ, ಜನನೀ ಕೋಖ ಕೃತಾರ್ಥ |

 

ನಾಮ ಅಮರ ತೇರಾ ಹುಆ, ಪೂರ್ಣ ಚಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ||

 

 

 

ಸೈಂತಾಲೀಸ ಮೇಂ ದೇಶ ವಿಭಾಜನ, ಪಾಕ ಮೇಂ ಛೋಡ಼್ಆ ಭೂ ಪಶು ಔ ಧನ |

 

ಭಾರತ ಅಮದಾವಾದ ಮೇಂ ಆಯೇ, ಮಣಿನಗರ ಮೇಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಯೇ ||

 

ಬಡ಼್ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಆಸುಮಲ ಕೀ ಆಶು ಯುಕ್ತಿ |

 

ತೀವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಏಕಾಗ್ರ ನಮ್ರತಾ, ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯ ಔ ಸಹನಶೀಲತಾ ||

 

ಆಸುಮಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ರಹತೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ಹಂಸಮುಖಭಾಈ ಕಹತೇ |

 

ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮ ಕಾಜೂ ಅಖರೋಟಾ, ಭರೇ ಜೇಬ ಖಾತೇ ಭರ ಪೇಟಾ ||

 

ದೇ ದೇ ಮಕ್ಖನ ಮಿಶ್ರೀ ಕೂಜಾ, ಮಾಂ ನೇ ಸಿಖಾಯಾ ಧ್ಯಾನ ಔ ಪೂಜಾ |

 

ಧ್ಯಾನ ಕಾ ಸ್ವಾದ ಲಗಾ ತಬ ಐಸೇ, ರಹೇ ನ ಮಛಲೀ ಜಲ ಬಿನ ಜೈಸೇ ||

 

ಹುಏ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸೇ ಯುಕ್ತ ವೇ, ವಹೀ ಹೈ ವಿದ್ಯಾ ಯಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ |

 

ಬಹುತ ರಾತ ತಕ ಪೈರ ದಬಾತೇ, ಭರೇ ಕಂಠ ಪಿತು ಆಶಿಷ ಪಾತೇ ||

 

 

 

ಪುತ್ರ ತುಮ್ಹಾರಾ ಜಗತ ಮೇಂ, ಸದಾ ರಹೇಗಾ ನಾಮ |

 

ಲೋಗೋಂ ಕೇ ತುಮಸೇ ಸದಾ, ಪೂರಣ ಹೋಂಗೇ ಕಾಮ ||

 

 

 

ಸಿರ ಸೇ ಹಟೀ ಪಿತಾ ಕೀ ಛಾಯಾ, ತಬ ಮಾಯಾ ನೇ ಜಾಲ ಫೈಲಾಯಾ |

 

ಬಡ಼್ಏ ಭಾಈ ಕಾ ಹುಆ ದುಃಶಾಸನ, ವ್ಯರ್ಥ ಹುಏ ಮಾಂ ಕೇ ಆಶ್ವಾಸನ ||

 

ಛೂಟಾ ವೈಭವ ಸ್ಕೂಲೀ ಶಿಕ್ಷಾ, ಶುರು ಹೋ ಗಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ |

 

ಗಯೇ ಸಿದ್ಧಪುರ ನೌಕರೀ ಕರನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಕೇ ಆಗೇ ಬಹಾಯೇ ಝರನೇ ||

 

ಸೇವಕ ಸಖಾ ಭಾವ ಸೇ ಭೀಜೇ, ಗೋವಿನ್ದ ಮಾಧವ ತಬ ರೀಝೇ |

 

ಏಕ ದಿನಾ ಏಕ ಮಾಈ ಆಈ, ಬೋಲೀ ಹೇ ಭಗವನ್ ಸುಖದಾಈ ||

 

ಪಡ಼್ಏ ಪುತ್ರ ದುಃಖ ಮುಝೇ ಝೇಲನೇ, ಖೂನ ಕೇಸ ದೋ ಬೇಟೇ ಜೇಲ ಮೇಂ |

 

ಬೋಲೇ ಆಸು ಸುಖ ಪಾವೇಂಗೇ, ನಿರ್ದೋಷ ಛೂಟ ಜಲ್ದೀ ಆವೇಂಗೇ |

 

ಬೇಟೇ ಘರ ಆಯೇ ಮಾಂ ಭಾಗೀ, ಆಸುಮಲ ಕೇ ಪಾಂವೋಂ ಲಾಗೀ ||

 

 

 

ಆಸುಮಲ ಕಾ ಪುಷ್ಟ ಹುಆ, ಆಲೌಕಿಕ ಪ್ರಭಾವ |

 

ವಾಕಸಿದ್ಧಿ ಕೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾ, ಹೋ ಗಯಾ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ||

 

 

 

ಬರಸ ಸಿದ್ಧಪುರ ತೀನ ಬಿತಾಯೇ, ಲೌಟ ಅಮದಾವಾದ ಮೇಂ ಆಯೇ |

 

ಕರನೇ ಲಗೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರ್ತನ, ಕಿಯಾ ಭಾಈ ಕಾ ದಿಲ ಪರಿವರ್ತನ ||

 

ದರಿದ್ರತಾ ಕೋ ದೂರ ಕರ ದಿಯಾ, ಘರ ವೈಭವ ಭರಪೂರ ಕರ ದಿಯಾ |

 

ಸಿನೇಮಾ ಉನ್ಹೇಂ ಕಭೀ ನ ಭಾಯೇ, ಬಲಾತ್ ಲೇ ಗಯೇ ರೋತೇ ಆಯೇ ||

 

ಜಿಸ ಮಾಂ ನೇ ಥಾ ಧ್ಯಾನ ಸಿಖಾಯಾ, ಉಸಕೋ ಹೀ ಅಬ ರೋನಾ ಆಯಾ |

 

ಮಾಂ ಕರನಾ ಚಹತೀ ಥೀ ಶಾದೀ, ಆಸುಮಲ ಕಾ ಮನ ವೈರಾಗೀ ||

 

ಫಿರ ಭೀ ಸಬನೇ ಶಕ್ತಿ ಲಗಾಈ, ಜಬರನ ಕರ ದೀ ಉನಕೀ ಸಗಾಈ |

 

ಶಾದೀ ಕೋ ಜಬ ಹುಆ ಉನಕಾ ಮನ, ಆಸುಮಲ ಕರ ಗಯೇ ಪಲಾಯನ ||

 

 

 

ಪಂಡಿತ ಕಹಾ ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಕೋ, ರಾಮದಾಸ ಸಾವಧಾನ |

 

ಶಾದೀ ಫೇರೇ ಫಿರತೇ ಹುಏ, ಭಾಗೇ ಛುಡ಼್ಆಕರ ಜಾನ ||

 

 

 

ಕರತ ಖೋಜ ಮೇಂ ನಿಕಲ ಗಯಾ ದಮ, ಮಿಲೇ ಭರುಚ ಮೇಂ ಅಶೋಕ ಆಶ್ರಮ |

 

ಕಠಿನಾಈ ಸೇ ಮಿಲಾ ರಾಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾ ದಿಯಾ ವಾಸ್ತಾ ||

 

ಘರ ಮೇಂ ಲಾಯೇ ಆಜಮಾಯೇ ಗುರ, ಬಾರಾತ ಲೇ ಪಹುಂಚೇ ಆದಿಪುರ |

 

ವಿವಾಹ ಹುಆ ಪರ ಮನ ದೃಢ಼್ಆಯಾ, ಭಗತ ನೇ ಪತ್ನೀ ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ ||

 

ಅಪನಾ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋಗಾ ಐಸೇ, ಜಲ ಮೇಂ ಕಮಲ ರಹತಾ ಹೈ ಜೈಸೇ |

 

ಸಾಂಸಾರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ತಬ ಹೋಗಾ, ಜಬ ಮುಝಕೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೋಗಾ |

 

ಸಾಥ ರಹೇ ಜ್ಯೂಂ ಆತ್ಮಾಕಾಯಾ, ಸಾಥ ರಹೇ ವೈರಾಗೀ ಮಾಯಾ |

 

 

 

ಅನಶ್ವರ ಹೂಂ ಮೈಂ ಜಾನತಾ, ಸತ ಚಿತ ಹೂಂ ಆನನ್ದ |

 

ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಂ ಜೀನೇ ಲಗೂಂ, ಹೋವೇ ಪರಮಾನನ್ದ ||

 

 

 

ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯನ ಕೇ ಹೇತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಹೈ ಏಕ ಸೇತು |

 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಈ, ಗತಿ ಔರ ಸಾಧನಾ ಬಢ಼್ಆಈ ||

 

ಏಕ ಶಲೋಕ ಹೃದಯ ಮೇಂ ಪೈಠಾ, ವೈರಾಗ್ಯ ಸೋಯಾ ಉಠ ಬೈಠಾ |

 

ಆಶಾ ಛೋಡ ನೈರಾಶ್ಯವಲಂಬಿತ, ಉಸಕೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಪುರ್ಣ ಅನುಶ್ಠಿತ |

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀ ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ, ಈಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧ್ಯೇಯ ಬತಾಯಾ ||

 

ಛೋಡ಼್ಅ ಕೇ ಘರ ಮೈಂ ಅಬ ಜಾಊಂಗಾ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ಲೌಟ ಆಊಂಗಾ ||

 

ಕೇದಾರನಾಥ ಕೇ ದರ್ಶನ ಪಾಯೇ, ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಶಿಷ ಪಾಯೇ |

 

ಪುನಿ ಪೂಜಾ ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಾಯೇ, ಈಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಶಿಷ ಪಾಯೇ ||

 

ಆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಸ್ಥಲೀ ಮೇಂ, ವೃನ್ದಾವನ ಕೀ ಕುಂಜ ಗಲಿನ ಮೇಂ |

 

ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಮನ ಮೇಂ ಢ಼್ಆಲಾ, ವೇ ಜಾ ಪಹುಂಚೇ ನೈನಿತಾಲಾ ||

 

ವಹಾಂ ಥೇ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಿತ, ಸ್ವಾಮೀ ಲೀಲಾಶಾಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ |

 

ಭೀತರ ತರಲ ಥೇ ಬಾಹರ ಕಠೋರಾ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಜ್ಯೂಂ ಕಾಗಜ ಕೋರಾ |

 

ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಮ ಉಪಕಾರೀ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೀ ||

 

 

 

ಈಶಕೃಪಾ ಬಿನ ಗುರು ನಹೀಂ, ಗುರು ಬಿನಾ ನಹೀಂ ಜ್ಞಾನ |

 

ಜ್ಞಾನ ಬಿನಾ ಆತ್ಮಾ ನಹೀಂ, ಗಾವಹಿಂ ವೇದ ಪುರಾನ ||

 

 

 

ಜಾನನೇ ಕೋ ಸಾಧಕ ಕೀ ಕೋಟಿ, ಸತ್ತರ ದಿನ ತಕ ಹುಈ ಕಸೌಟೀ |

 

ಕಂಚನ ಕೋ ಅಗ್ನಿ ಮೇಂ ತಪಾಯಾ, ಗುರು ನೇ ಆಸುಮಲ ಬುಲವಾಯಾ ||

 

ಕಹಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಹೋ ಕರ್ಮ ಕರನಾ, ಧ್ಯಾನ ಭಜನ ಘರ ಪರ ಹೀ ಕರನಾ |

 

ಆಜ್ಞಾ ಮಾನೀ ಘರ ಪರ ಆಯೇ, ಪಕ್ಷ ಮೇಂ ಮೋಟೀ ಕೋರಲ ಧಾಯೇ ||

 

ನರ್ಮದಾ ತಟ ಪರ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾಯೇ, ಲಾಲಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಆಕರ್ಷಾಯೇ |

 

ಸಪ್ರೇಮ ಶೀಲಸ್ವಾಮೀ ಪಹಂಧಾಯೇ, ದತ್ತಕುಟೀರ ಮೇಂ ಸಾಗ್ರಹ ಲಾಯೇ ||

 

ಉಮಡ಼್ಆ ಪ್ರಭು ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಚಸಕಾ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಚಾಲೀಸ ದಿವಸ ಕಾ |

 

ಮರೇ ಛಃ ಶತ್ರು ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಈ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತಾ ಸಹಜ ಸಮಾಈ ||

 

ಶುಭಾಶುಭ ಸಮ ರೋನಾ ಗಾನಾ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಠಂಡ಼್ಅ ಮಾನ ಔ ಅಪಮಾನಾ |

 

ತೃಪ್ತ ಹೋ ಖಾನಾ ಭೂಖ ಅರು ಪ್ಯಾಸ, ಮಹಲ ಹೋ ಕುಟಿಯಾ ಆಸನಿರಾಸ |

 

ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸೀ, ಹುಏ ಸಮಾನ ಮಗಹರ ಔ ಕಾಸೀ ||

 

 

 

ಭಾವ ಹೀ ಕಾರಣ ಈಶ ಹೈ, ನ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಠ ಪಾಷಾನ |

 

ಸತ ಚಿತ ಆನಂದರೂಪ ಹೈ, ವ್ಯಾಪಕ ಹೈ ಭಗವಾನ ||

 

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನ ಜನಾರ್ದನ, ಸಾರದ ಸೇಸ ಗಣೇಶ |

 

ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಹೈ, ಹೈ ಸರ್ವತ್ರ ಭವೇಶ ||

 

 

 

ಹುಏ ಆಸುಮಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸೀ, ಜನ್ಮ ಅನೇಕೋಂ ಲಾಗೀ ಬಾಸೀ |

 

ದೂರ ಹೋ ಗಈ ಆಧಿ-ವ್ಯಾಧಿ, ಸಿದ್ಧ ಹೋ ಗಈ ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ||

 

ಇಕ ರಾತ ನದೀ ತಟ ಮನ ಆಕರ್ಷಾ, ಆಈ ಜೋರ ಸೇ ಆಂಧೀ ವರ್ಷಾ |

 

ಬಂದ ಮಕಾನ ಬರಾಮದಾ ಖಾಲೀ, ಬೈಠೇ ವಹೀಂ ಸಮಾಧಿ ಲಗಾ ಲೀ |

 

ದೇಖಾ ಕಿಸೀನೇ ಸೋಚಾ ಡಾಕೂ, ಲಾಯೇ ಲಾಠೀ ಭಾಲಾ ಚಾಕೂ |

 

ದೌಡ಼್ಏ ಚೀಖೇ ಶೋರ ಮಚ ಗಯಾ, ಟೂಟೀ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನ ಖಿಂಚ ಗಯಾ ||

 

ಸಾಧಕ ಉಠಾ ಥಾ ಬಿಖರೇ ಕೇಶಾ, ರಾಗ-ದ್ವೇಷ ನಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಲೇಶಾ |

 

ಸರಲ ಲೋಗೋಂ ನೇ ಸಾಧು ಮಾನಾ, ಹತ್ಯಾರೋಂ ನೇ ಕಾಲ ಹೀ ಜಾನಾ ||

 

ಭೈರವ ದೇಖ ದುಷ್ಟ ಘಬರಾಯೇ, ಪಹಲವಾನ ಜ್ಯೂಂ ಮಲ್ಲ ಹೀ ಪಾಯೇ |

 

ಕಾಮೀಜನೋಂ ನೇ ಆಶಿಕ ಮಾನಾ, ಸಾಧುಜನ ಕೀನ್ಹೇಂ ಪರನಾಮಾ ||

 

 

 

ಏಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೇಖೇ ಸಭೀ, ಚಲೇ ಶಾಂತ ಗಮ್ಭೀರ |

 

ಸಶಸ್ತ್ರೋಂ ಕೀ ಭೀಡ಼್ಅ ಕೋ, ಸಹಜ ಗಯೇ ವೇ ಚೀರ ||

 

 

 

ಮಾತಾ ಆಈ ಧರ್ಮ ಕೀ ಸೇವೀ, ಸಾಥ ಮೇಂ ಪತ್ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀ |

 

ದೋನೋಂ ಫೂಟ ಫೂಟ ಕರ ರೋಈ, ರುದನ ದೇಖ ಕರುಣಾ ಭೀ ರೋಈ ||

 

ಸಂತ ಲಾಲಜೀ ಹೃದಯ ಪಸೀಜಾ, ಹರ ದರ್ಶಕ ಆಂಸೂ ಮೇಂ ಭೀಜಾ |

 

ಕಹಾ ಸಭೀ ನೇ ಆಪ ಜಾಇಯೋ, ಆಸುಮಲ ಬೋಲೇ ಕಿ ಭಾಈಯೋಂ ||

 

ಚಲೀಸ ದಿವಸ ಹುಆ ನಹೀಂ ಪೂರಾ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೈ ಮೇರಾ ಅಧೂರಾ |

 

ಆಸುಮಲ ನೇ ಛೋಡ಼್ಈ ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಮಾಂ ಪತ್ನೀ ನೇ ಕೀ ಪರತೀಕ್ಷಾ ||

 

ಜಿಸ ದಿನ ಗಾಂವ ಸೇ ಹುಈ ವಿದಾಈ, ಜಾರ ಜಾರ ರೋಯೇ ಲೋಗ-ಲುಗಾಈ |

 

ಅಮದಾವಾದ ಕೋ ಹುಏ ರವಾನಾ, ಮಿಯಾಂಗಾಂವ ಸೇ ಕಿಯಾ ಪಯಾನಾ |

 

ಮುಂಬಈ ಗಯೇ ಗುರು ಕೀ ಚಾಹ, ಮಿಲೇ ವಹೀಂ ಪೈ ಲೀಲಾಶಾಹ |

 

ಪರಮ ಪಿತಾ ನೇ ಪುತ್ರ ಕೋ ದೇಖಾ, ಸೂರಜ ನೇ ಘಟಜಲ ಮೇಂ ಪೇಖಾ ||

 

ಘಟಕ ತೋಡ಼್ಅ ಜಲ ಜಲ ಮೇಂ ಮಿಲಾಯಾ, ಜಲ ಪ್ರಕಾಶ ಆಕಾಶ ಮೇಂ ಛಾಯಾ |

 

ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ದೃಢ಼್ಆಯಾ, ಢಾಈ ದಿವಸ ಹೋಶ ನ ಆಯಾ ||

 

 

 

ಆಸೋಜ ಸುದ ದೋ ದಿವಸ, ಸಂವತ ಬೀಸ ಇಕ್ಕೀಸ |

 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಢಾಈ ಬಜೇ, ಮಿಲಾ ಈಸ ಸೇ ಈಸ ||

 

ದೇಹ ಸಭೀ ಮಿಥ್ಯಾ ಹುಈ, ಜಗತ ಹುಆ, ನಿಸ್ಸಾರ |

 

ಹುಆ ಆತ್ಮಾ ಸೇ ತಭೀ, ಅಪನಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ||

 

 

 

ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷ ದರ್ಶಾಯಾ, ಜೀವ ಗಯಾ ಔರ ಶಿವ ಕೋ ಪಾಯಾ |

 

ಜಾನ ಲಿಯಾ ಹೂಂ ಶಾಂತ ನಿರಂಜನ, ಲಾಗೂ ಮುಝೇ ನ ಕೋಈ ಬನ್ಧನ ||

 

ಯಹ ಜಗತ ಸಾರಾ ಹೈ ನಶ್ವರ, ಮೈಂ ಹೀ ಶಾಶ್ವತ ಏಕ ಅನಶ್ವರ |

 

ದೀದ ಹೈಂ ದೋ ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕ ಹೈ, ಲಘು ಗುರು ಮೇಂ ವಹೀ ಏಕ ಹೈ ||

 

ಸರ್ವತ್ರ ಏಕ ಕಿಸೇ ಬತಲಾಯೇ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ ಕಹಾಂ ಆಯೇ ಜಾಯೇ |

 

ಅನನ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಾಲಾ ಅವಿನಾಶೀ, ರಿದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ಉಸಕೀ ದಾಸೀ ||

 

ಸಾರಾ ಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡ ಪಸಾರಾ, ಚಲೇ ಉಸಕೀ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರಾ |

 

ಯದಿ ವಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಲಾಯೇ, ಮುರ್ದಾ ಭೀ ಜೀವಿತ ಹೋ ಜಾಯೇ ||

 

 

 

ಬ್ರಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ, ಕಾರ್ಯ ರಹೇ ನಾ ಶೇಷ |

 

ಮೋಹ ಕಭೀ ನಾ ಠಗ ಸಕೇ, ಇಚ್ಛಾ ನಹೀಂ ಲವಲೇಶ ||

 

ಪೂರ್ಣ ಗುರು ಕೃಪಾ ಮಿಲೀ, ಪೂರ್ಣ ಗುರು ಕಾ ಜ್ಞಾನ |

 

ಆಸುಮಲ ಸೇ ಹೋ ಗಯೇ, ಸಾಂಈ ಆಸಾರಾಮ ||

 

 

 

ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಚೇತೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ ಕಾ ಆನನ್ದ ಲೇತೇ |

 

ಖಾತೇ ಪೀತೇ ಮೌನ ಯಾ ಕಹತೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ ಮಸ್ತೀ ಮೇಂ ರಹತೇ ||

 

ರಹೋ ಗೃಹಸ್ಥ ಗುರು ಕಾ ಆದೇಶ, ಗೃಹಸ್ಥ ಸಾಧು ಕರೋ ಉಪದೇಶ |

 

ಕಿಯೇ ಗುರು ನೇ ವಾರೇ ನ್ಯಾರೇ, ಗುಜರಾತ ಡೀಸಾ ಗಾಂವ ಪಧಾರೇ |

 

ಮೃತ ಗಾಯ ದಿಯಾ ಜೀವನ ದಾನಾ, ತಬಸೇ ಲೋಗೋಂ ನೇ ಪಹಚಾನಾ ||

 

ದ್ವಾರ ಪೈ ಕಹತೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಲೇನೇ ಜಾತೇ ಕಭೀ ಮಧುಕರೀ |

 

ತಬಸೇ ವೇ ಸತ್ಸಂಗ ಸುನಾತೇ, ಸಭೀ ಆರ್ತೀ ಶಾಂತಿ ಪಾತೇ ||

 

ಜೋ ಆಯಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರ ದಿಯಾ, ಭಕ್ತ ಕಾ ಬೇಡ಼್ಆ ಪಾರ ಕರ ದಿಯಾ |

 

ಕಿತನೇ ಮರಣಾಸನ್ನ ಜಿಲಾಯೇ, ವ್ಯಸನ ಮಾಂಸ ಔರ ಮದ್ಯ ಛುಡ಼್ಆಯೇ ||

 

 

 

ಏಕ ದಿನ ಮನ ಉಕತಾ ಗಯಾ, ಕಿಯಾ ಡೀಸಾ ಸೇ ಕೂಚ |

 

ಆಈ ಮೌಜ ಫಕೀರ ಕೀ, ದಿಯಾ ಝೋಂಪಡ಼್ಆ ಫೂಂಕ ||

 

 

 

ವೇ ನಾರೇಶ್ವರ ಧಾಮ ಪಧಾರೇ, ಜಾ ಪಹುಂಚೇ ನರ್ಮದಾ ಕಿನಾರೇ |

 

ಮೀಲೋಂ ಪೀಛೇ ಛೋಡ಼್ಆ ಮನ್ದರ, ಗಯೇ ಘೋರ ಜಂಗಲ ಕೇ ಅನ್ದರ ||

 

ಘನೇ ವೃಕ್ಷ ತಲೇ ಪತ್ಥರ ಪರ, ಬೈಠೇ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂಜನ ಕಾ ಧರ |

 

ರಾತ ಗಈ ಪ್ರಭಾತ ಹೋ ಆಈ, ಬಾಲ ರವಿ ನೇ ಸೂರತ ದಿಖಾಈ ||

 

ಪ್ರಾತಃ ಪಕ್ಷೀ ಕೋಯಲ ಕೂಕನ್ತಾ, ಛೂಟಾ ಧ್ಯಾನ ಉಠೇ ತಬ ಸಂತಾ |

 

ಪ್ರಾತರ್ವಿಧಿ ನಿವೃತ ಹೋ ಆಯೇ, ತಬ ಆಭಾಸ ಕ್ಷುಧಾ ಕಾ ಪಾಯೇ ||

 

ಸೋಚಾ ಮೈಂ ನ ಕಹೀಂ ಜಾಊಂಗಾ, ಯಹೀಂ ಬೈಠಕರ ಅಬ ಖಾಊಂಗಾ |

 

ಜಿಸಕೋ ಗರಜ ಹೋಗೀ ಆಯೇಗಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಖುದ ಲಾಯೇಗಾ ||

 

ಜ್ಯೂಂ ಹೀ ಮನ ವಿಚಾರ ವೇ ಲಾಯೇ, ತ್ಯೂಂ ಹೀ ದೋ ಕಿಸಾನ ವಹಾಂ ಆಯೇ |

 

ದೋನೋಂ ಸಿರ ಪರ ಬಾಂಧೇ ಸಾಫಾ, ಖಾದ್ಯ ಪೇಯ ಲಿಯೇ ದೋನೋಂ ಹಾಥಾ ||

 

ಬೋಲೇ ಜೀವನ ಸಫಲ ಹೈ ಆಜ, ಅರ್ಘ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರೋ ಮಹಾರಾಜ |

 

ಬೋಲೇ ಸಂತ ಔರ ಪೈ ಜಾಓ, ಜೋ ಹೈ ತುಮ್ಹಾರಾ ಉಸೇ ಖಿಲಾಓ ||

 

ಬೋಲೇ ಕಿಸಾನ ಆಪಕೋ ದೇಖಾ, ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಂ ಮಾರ್ಗ ರಾತ ಕೋ ದೇಖಾ |

 

ಹಮಾರಾ ನ ಕೋಈ ಸಂತ ಹೈ ದೂಜಾ, ಆಓ ಗಾಂವ ಕರೇಂ ತುಮ್ಹರೀ ಪೂಜಾ ||

 

ಆಸಾರಾಮ ತಬ ಮನ ಮೇಂ ಧಾರೇ, ನಿರಾಕಾರ ಆಧಾರ ಹಮಾರೇ |

 

ಪಿಯಾ ದೂಧ ಥೋಡ಼್ಆ ಫಲ ಖಾಯಾ, ನದೀ ಕಿನಾರೇ ಜೋಗೀ ಧಾಯಾ ||

 

 

 

ಗಾಂಧೀನಗರ ಗುಜರಾತ ಮೇಂ, ಹೈ ಮೋಟೇರಾ ಗ್ರಾಮ |

 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಕಾ, ಯಹೀಂ ಹೈ ಪಾವನ ಧಾಮ ||

 

ಆತ್ಮಾನಂದ ಮೇಂ ಮಸ್ತ ಹೈಂ, ಕರೇಂ ವೇದಾನ್ತೀ ಖೇಲ |

 

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಔರ ಜ್ಞಾನ ಕಾ, ಸದಗುರು ಕರತೇ ಮೇಲ ||

 

ಸಾಧಿಕಾಓಂ ಕಾ ಅಲಗ, ಆಶ್ರಮ ನಾರೀ ಉತ್ಥಾನ |

 

ನಾರೀ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗ್ರತ ಸದಾ, ಜಿಸಕಾ ನಹೀಂ ಬಯಾನ ||

 

 

 

ಬಾಲಕ ವೃದ್ಧ ಔರ ನರನಾರೀ, ಸಭೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾಯೇ ಭಾರೀ |

 

ಏಕ ಬಾರ ಜೋ ದರ್ಶನ ಪಾಯೇ, ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ ಜಾಯೇ ||

 

ನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಾಯೇಂ, ನಾದಾನುಸನ್ಧಾನ ಬತಾಯೇಂ |

 

ನಾಭಿ ಸೇ ವೇ ಓಮ ಕಹಲಾಯೇಂ, ಹೃದಯ ಸೇ ರಾಮ ಕಹಲಾಯೇಂ ||

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಗಾಯೇಂ, ಉನ್ಹೇಂ ವೇ ಗಹರೇ ಮೇಂ ಲೇ ಜಾಯೇಂ |

 

ಸಬಕೋ ನಿರ್ಭಯ ಯೋಗ ಸಿಖಾಯೇಂ, ಸಬಕಾ ಆತ್ಮೋತ್ಥಾನ ಕರಾಯೇಂ ||

 

ಹಜಾರೋಂ ಕೇ ರೋಗ ಮಿಟಾಯೇಂ, ಔರ ಲಾಖೋಂ ಕೇ ಶೋಕ ಛುಡ಼್ಆಯೇಂ |

 

ಅಮೃತಮಯ ಪ್ರಸಾದ ಜಬ ದೇತೇ, ಭಕ್ತ ಕಾ ರೋಗ ಶೋಕ ಹರ ಲೇತೇ ||

 

ಜಿಸನೇ ನಾಮ ಕಾ ದಾನ ಲಿಯಾ ಹೈ, ಗುರು ಅಮೃತ ಕಾ ಪಾನ ಕಿಯಾ ಹೈ |

 

ಉನಕಾ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವೇ ರಖತೇ, ವೇ ತೀನ ತಾಪೋಂ ಸೇ ತಪತೇ ||

 

ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ವೇ ಪಾತೇ, ಆಪದ ರೋಗೋಂ ಸೇ ಬಚ ಜಾತೇ |

 

ಸಭೀ ಶಿಷ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಪಾತೇ ಹೈಂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಗುರು ಆತೇ ಹೈಂ ||

 

ಸಚಮುಚ ಗುರು ಹೈಂ ದೀನದಯಾಲ, ಸಹಜ ಹೀ ಕರ ದೇತೇ ಹೈಂ ನಿಹಾಲ |

 

ವೇ ಚಾಹತೇ ಸಬ ಝೋಲೀ ಭರ ಲೇಂ, ನಿಜ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ ಲೇಂ ||

 

ಏಕ ಸೌ ಆಠ ಜೋ ಪಾಠ ಕರೇಂಗೇ, ಉನಕೇ ಸಾರೇ ಕಾಜ ಸರೇಂಗೇ |

 

ಗಂಗಾರಾಮ ಶೀಲ ಹೈಂ ದಾಸಾ, ಹೋಂಗೀ ಪೂರ್ಣ ಸಭೀ ಅಭಿಲಾಷಾ ||

 

 

 

ವರಾಭಯದಾತಾ ಸದಗುರು, ಪರಮ ಹಿ ಭಕ್ತ ಕೃಪಾಲ |

 

ನಿಶ್ಛಲ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಜೋ ಭಜೇ, ಸಾಂಈ ಕರೇ ನಿಹಾಲ ||

 

ಮನ ಮೇ ತೇರಾ ನಾಮ ರಹೇ, ಮುಖ ಪೇ ರಹೇ ಸುಗೀತ |

 

ಹಮಕೋ ಇತನಾ ದೀಜಿಏ, ರಹೇ ಚರಣ ಮೇಂ ಪ್ರೀತ ||

 

 

 

ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ......... ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ.........

 

ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ......... ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ.........

 

 

 

 

 

 

 

***********

||  ುರು ಮಹಿಮಾ  ||

 

 

 

ಗುರು ಬಿನ ಜ್ಞಾನ ನ ಉಪಜೇ, ಗುರು ಬಿನ ಮಿಟೇ ನ ಭೇದ |

 

ಗುರು ಬಿನ ಸಂಶಯ ನಾ ಮಿಟೇ, ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ ||

 

 

 

ತೀರಥ ಕಾ ಹೈ ಏಕ ಫಲ, ಸಂತ ಮಿಲೇ ಫಲ ಚಾರ |

 

ಸದಗುರು ಮಿಲೇ ಅನಂತ ಫಲ, ಕಹತ ಕಬೀರ ವಿಚಾರ ||

 

 

 

ಭವ ಭ್ರಮಣ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ, ತಾ ಕಾ ವಾರ ನ ಪಾರ |

 

ನಿರ್ಲೋಭೀ ಸದಗುರು ಬಿನಾ, ಕೌನ ಉತಾರೇ ಪಾರ ||

 

 

 

ಪೂರಾ ಸದಗುರು ಸೇವತಾಂ, ಅಂತರ ಪ್ರಗಟೇ ಆಪ |

 

ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕರ್ಮಣಾ, ಮಿಟೇಂ ಜನ್ಮ ಕೇ ಪಾಪ ||

 

 

 

ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಸದಗುರು ಕಿಯಾ, ಮೇಟಾ ಭರಮ ವಿಕಾರ |

 

ಜಹಂ ದೇಖೋ ತಹಂ ಏಕ ಹೀ, ಸಾಹಿಬ ಕಾ ದೀದಾರ ||

 

 

 

ಆತ್ಮಭಾಂತಿ ಸಮ ರೋಗ ನಹೀಂ, ಸದಗುರು ವೈದ್ಯ ಸುಜಾನ |

 

ಗುರುಆಜ್ಞಾ ಬಿನ ಪಥ್ಯ ನಹೀಂ, ಔಷಧ ವಿಚಾರ ಧ್ಯಾನ ||

 

 

 

ಸದಗುರು ಪದ ಮೇಂ ಸಮಾತ ಹೈಂ, ಅರಿಹಂತಾದಿ ಪದ ಸಬ |

 

ತಾತೈಂ ಸದಗುರು ಚರಣ ಕೋ, ಉಪಾಸೋ ತಜಿ ಗರ್ವ ||

 

 

 

ಬಿನಾ ನಯನ ಪಾವೇ ನಹೀಂ, ಬಿನಾ ನಯನ ಕೀ ಬಾತ|

 

ಸೇವೇ ಸದಗುರು ಕೇ ಚರಣ, ಸೋ ಪಾವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ||

 

 

 

ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ......... ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ.........

 

ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ......... ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ.........