|| ശ്രീ ആസാരാമയണ ||

 

ഗുരു ചരണ രജ ശീഷ ധരി, ഹൃദയ രൂപ വിചാര |

ശ്രീ ആസാരാമായണ കഹൗം‍, വേദാന്ത കോ സാര ||

ധര്‌മ കാമാര്‌ഥ മോക്ഷ ദേ, രോഗ ശോക സം‍ഹാര |

ഭജേ ജോ ഭക്തി ഭാവ സേ, ശീഘ്ര ഹോ ബേഡാ പാര ||

 

ഭാരത സിം‍ധു നദീ ബഖാനീ, നവാബ ജിലേ മേം‍ ഗാം‍വ ബേരാണീ |

രഹതാ ഏക സേഠ ഗുണ ഖാനി, നാമ ഥാഊമല സിരുമലാനീ ||

ആജ്ഞാ മേം‍ രഹതീ മേം‍ഹഗീബാ, പതിപരായണ നാമ മം‍ഗീബാ |

ചൈത വദ ഛഃ‍ ഉന്നീസ അഠാനവേ, ആസുമല അവതരിത ആം‍ഗനേ ||

മാം‍ മന മേം‍ ഉമഡാ സുഖ സാഗര, ദ്വാര പേ ആയാ ഏക സൗദാഗര |

ലായാ ഏക അതി സുന്ദര ഝൂലാ, ദേഖ പിതാ മന ഹര്‌ഷ സേ ഫൂലാ ||

സഭീ ചകിത ഈശ്വര കീ മായാ, ഉചിത സമയ പര കൈസേ ആയാ |

ഈശ്വര കീ യേ ലീലാ ഭാരീ, ബാലക ഹൈ കോഈ ചമത്‌കാരീ ||

 

സം‍ത സേവാ ഔ ശ്രുതി ശ്രവണ, മാത പിതാ ഉപകാരീ |

ധര്‌മ പുരുഷ ജന്മാ കോഈ, പുണ്യോം‍ കാ ഫല ഭാരീ ||

 

സൂരത ഥീ ബാലക കീ സലോനീ, ആതേ ഹീ കര ദീ അനഹോനീ |

സമാജ മേം‍ ഥീ മാന്യതാ ജൈസീ, പ്രചലിത ഏക കഹാവത ഐസീ ||

തീന ബഹന കേ ബാദ ജോ ആതാ, പുത്ര വഹ ത്രേഖണ കഹലാതാ |

ഹോതാ അശുഭ അമം‍ഗലകാരീ, ദരിദ്രതാ ലാതാ ഹൈ ഭാരീ ||

വിപരീത കിം‍തു ദിയാ ദിഖാഈ, ഘര മേം‍ ജൈസേ ലക്ഷ്‌മീ ആഈ |

തിരലോകീ കാ ആസന ഡോലാ, കുബേര നേ ഭം‍ഡാര ഹീ ഖോലാ |

മാന പ്രതിഷ്ഠാ ഔര ബഡാഈ, സബകേ മന സുഖ-ശാം‍തി ഛാഈ ||

 

തേജോമയ ബാലക ബഢാ, ആനന്ദ ബഢാ അപാര |

ശീല ശാം‍തി കാ ആത്മധന, കരനേ ലഗാ വിസ്താര ||

 

ഏക ദിനാ ഥാഊമല ദ്വാരേ, കുലഗുരു പരശുരാമ പധാരേ |

ജ്യൂം‍ ഹീ വേ ബാലക കോ നിഹാരേ, അനായാസ ഹീ സഹസാ പുകാരേ ||

യഹ നഹീം‍ ബാലക സാധാരണ, ദൈവീ ലക്ഷണ തേജ ഹൈ കാരണ |

നേത്രോം‍ മേം‍ ഹൈ സാത്വിക ലക്ഷണ, ഇസകേ കാര്യ ബഡേ വിലക്ഷണ ||

യഹ തോ മഹാന് സം‍ത ബനേഗാ, ലോഗോം‍ കാ ഉദ്ധാര കരേഗാ |

സുനീ ഗുരു കീ ഭവിഷ്യവാണീ, ഗദഗദ ഹോ ഗയേ സിരുമലാനീ |

മാതാ നേ ഭീ മാഥാ ചൂമാ, ഹര കോഈ ലേ കരകേ ഘൂമാ ||

 

ജ്ഞാനീ വൈരാഗീ പൂര്വ കാ, തേരേ ഘര മേം‍ ആയ |

ജന്മ ലിയാ ഹൈ യോഗീ നേ, പുത്ര തേരാ കഹലായ ||

പാവന തേരാ കുല ഹുആ, ജനനീ കോഖ കൃതാര്‌ഥ |

നാമ അമര തേരാ ഹുആ, പൂര്‌ണ ചാര പുരുഷാര്‌ഥ ||

 

സൈം‍താലീസ മേം‍ ദേശ വിഭാജന, പാക മേം‍ ഛോഡാ ഭൂ പശു ഔ ധന |

ഭാരത അമദാവാദ മേം‍ ആയേ, മണിനഗര മേം‍ ശിക്ഷാ പായേ ||

ബഡീ വിലക്ഷണ സ്മരണ ശക്തി, ആസുമല കീ ആശു യുക്തി |

തീവ്ര ബുദ്ധി ഏകാഗ്ര നമ്രതാ, ത്വരിത കാര്യ ഔ സഹനശീലതാ ||

ആസുമല പ്രസന്ന മുഖ രഹതേ, ശിക്ഷക ഹം‍സമുഖഭാഈ കഹതേ |

പിസ്താ ബാദാമ കാജൂ അഖരോടാ, ഭരേ ജേബ ഖാതേ ഭര പേടാ ||

ദേ ദേ മക്‌ഖന മിശ്രീ കൂജാ, മാം‍ നേ സിഖായാ ധ്യാന ഔ പൂജാ |

ധ്യാന കാ സ്വാദ ലഗാ തബ ഐസേ, രഹേ ന മഛലീ ജല ബിന ജൈസേ ||

ഹുഏ ബ്രഹ്മവിദ്യാ സേ യുക്ത വേ, വഹീ ഹൈ വിദ്യാ യാ വിമുക്തയേ |

ബഹുത രാത തക പൈര ദബാതേ, ഭരേ കം‍ഠ പിതു ആശിഷ പാതേ ||

 

പുത്ര തുമ്‌ഹാരാ ജഗത മേം‍, സദാ രഹേഗാ നാമ |

ലോഗോം‍ കേ തുമസേ സദാ, പൂരണ ഹോം‍ഗേ കാമ ||

 

സിര സേ ഹടീ പിതാ കീ ഛായാ, തബ മായാ നേ ജാല ഫൈലായാ |

ബഡേ ഭാഈ കാ ഹുആ ദുഃ‍ശാസന, വ്യര്‌ഥ ഹുഏ മാം‍ കേ ആശ്വാസന ||

ഛൂടാ വൈഭവ സ്കൂലീ ശിക്ഷാ, ശുരു ഹോ ഗഈ അഗ്നിപരീക്ഷാ |

ഗയേ സിദ്ധപുര നൗകരീ കരനേ, കൃഷ്ണ കേ ആഗേ ബഹായേ ഝരനേ ||

സേവക സഖാ ഭാവ സേ ഭീജേ, ഗോവിന്ദ മാധവ തബ രീഝേ |

ഏക ദിനാ ഏക മാഈ ആഈ, ബോലീ ഹേ ഭഗവന് സുഖദാഈ ||

പഡേ പുത്ര ദുഃ‍ഖ മുഝേ ഝേലനേ, ഖൂന കേസ ദോ ബേടേ ജേല മേം‍ |

ബോലേ ആസു സുഖ പാവേം‍ഗേ, നിര്‌ദോഷ ഛൂട ജല്‌ദീ ആവേം‍ഗേ |

ബേടേ ഘര ആയേ മാം‍ ഭാഗീ, ആസുമല കേ പാം‍വോം‍ ലാഗീ ||

 

ആസുമല കാ പുഷ്ട ഹുആ, ആലൗകിക പ്രഭാവ |

വാകസിദ്ധി കീ ശക്തി കാ, ഹോ ഗയാ പ്രാദുര്‌ഭാവ ||

 

ബരസ സിദ്ധപുര തീന ബിതായേ, ലൗട അമദാവാദ മേം‍ ആയേ |

കരനേ ലഗീ ലക്ഷ്‌മീ നര്‌തന, കിയാ ഭാഈ കാ ദില പരിവര്‌തന ||

ദരിദ്രതാ കോ ദൂര കര ദിയാ, ഘര വൈഭവ ഭരപൂര കര ദിയാ |

സിനേമാ ഉന്‌ഹേം‍ കഭീ ന ഭായേ, ബലാത് ലേ ഗയേ രോതേ ആയേ ||

ജിസ മാം‍ നേ ഥാ ധ്യാന സിഖായാ, ഉസകോ ഹീ അബ രോനാ ആയാ |

മാം‍ കരനാ ചഹതീ ഥീ ശാദീ, ആസുമല കാ മന വൈരാഗീ ||

ഫിര ഭീ സബനേ ശക്തി ലഗാഈ, ജബരന കര ദീ ഉനകീ സഗാഈ |

ശാദീ കോ ജബ ഹുആ ഉനകാ മന, ആസുമല കര ഗയേ പലായന ||

 

പം‍ഡിത കഹാ ഗുരു സമര്‌ഥ കോ, രാമദാസ സാവധാന |

ശാദീ ഫേരേ ഫിരതേ ഹുഏ, ഭാഗേ ഛുഡാകര ജാന ||

 

കരത ഖോജ മേം‍ നികല ഗയാ ദമ, മിലേ ഭരുച മേം‍ അശോക ആശ്രമ |

കഠിനാഈ സേ മിലാ രാസ്താ, പ്രതിഷ്ഠാ കാ ദിയാ വാസ്താ ||

ഘര മേം‍ ലായേ ആജമായേ ഗുര, ബാരാത ലേ പഹും‍ചേ ആദിപുര |

വിവാഹ ഹുആ പര മന ദൃഢായാ, ഭഗത നേ പത്നീ കോ സമഝായാ ||

അപനാ വ്യവഹാര ഹോഗാ ഐസേ, ജല മേം‍ കമല രഹതാ ഹൈ ജൈസേ |

സാം‍സാരിക വ്യവഹാര തബ ഹോഗാ, ജബ മുഝകോ സാക്ഷാത്‌കാര ഹോഗാ |

സാഥ രഹേ ജ്യൂം‍ ആത്മാകായാ, സാഥ രഹേ വൈരാഗീ മായാ |

 

അനശ്വര ഹൂം‍ മൈം‍ ജാനതാ, സത ചിത ഹൂം‍ ആനന്ദ |

സ്ഥിതി മേം‍ ജീനേ ലഗൂം‍, ഹോവേ പരമാനന്ദ ||

 

മൂല ഗ്രം‍ഥ അധ്യന കേ ഹേതു, സം‍സ്കൃത ഭാഷാ ഹൈ ഏക സേതു |

സം‍സ്കൃത കീ ശിക്ഷാ പാഈ, ഗതി ഔര സാധനാ ബഢാഈ ||

ഏക ശലോക ഹൃദയ മേം‍ പൈഠാ, വൈരാഗ്യ സോയാ ഉഠ ബൈഠാ |

ആശാ ഛോഡ നൈരാശ്യവലം‍ബിത, ഉസകീ ശിക്ഷാ പുര്‌ണ അനുശ്‌ഠിത |

ലക്ഷ്‌മീ ദേവീ കോ സമഝായാ, ഈശ പ്രാപ്തി ധ്യേയ ബതായാ ||

ഛോഡ കേ ഘര മൈം‍ അബ ജാഊം‍ഗാ, ലക്ഷ്യ പ്രാപ്ത കര ലൗട ആഊം‍ഗാ ||

കേദാരനാഥ കേ ദര്‌ശന പായേ, ലക്ഷാധിപതി ആശിഷ പായേ |

പുനി പൂജാ പുനഃ‍ സം‍കല്പായേ, ഈശ പ്രാപ്തി ആശിഷ പായേ ||

ആയേ കൃഷ്ണ ലീലാസ്ഥലീ മേം‍, വൃന്ദാവന കീ കും‍ജ ഗലിന മേം‍ |

കൃഷ്ണ നേ മന മേം‍ ഢാലാ, വേ ജാ പഹും‍ചേ നൈനിതാലാ ||

വഹാം‍ ഥേ ശ്രോത്രിയ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠിത, സ്വാമീ ലീലാശാഹ പ്രതിഷ്ഠിത |

ഭീതര തരല ഥേ ബാഹര കഠോരാ, നിര്വികല്പ ജ്യൂം‍ കാഗജ കോരാ |

പൂര്‌ണ സ്വതം‍ത്ര പരമ ഉപകാരീ, ബ്രഹ്മസ്ഥിത ആത്മ-സാക്ഷാത്‌കാരീ ||

 

ഈശകൃപാ ബിന ഗുരു നഹീം‍, ഗുരു ബിനാ നഹീം‍ ജ്ഞാന |

ജ്ഞാന ബിനാ ആത്മാ നഹീം‍, ഗാവഹിം‍ വേദ പുരാന ||

 

ജാനനേ കോ സാധക കീ കോടി, സത്തര ദിന തക ഹുഈ കസൗടീ |

കം‍ചന കോ അഗ്നി മേം‍ തപായാ, ഗുരു നേ ആസുമല ബുലവായാ ||

കഹാ ഗൃഹസ്ഥ ഹോ കര്‌മ കരനാ, ധ്യാന ഭജന ഘര പര ഹീ കരനാ |

ആജ്ഞാ മാനീ ഘര പര ആയേ, പക്ഷ മേം‍ മോടീ കോരല ധായേ ||

നര്‌മദാ തട പര ധ്യാന ലഗായേ, ലാലജീ മഹാരാജ ആകര്‌ഷായേ |

സപ്രേമ ശീലസ്വാമീ പഹം‍ധായേ, ദത്തകുടീര മേം‍ സാഗ്രഹ ലായേ ||

ഉമഡാ പ്രഭു പ്രേമ കാ ചസകാ, അനുഷ്ഠാന ചാലീസ ദിവസ കാ |

മരേ ഛഃ‍ ശത്രു സ്ഥിതി പാഈ, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠതാ സഹജ സമാഈ ||

ശുഭാശുഭ സമ രോനാ ഗാനാ, ഗ്രീഷ്മ ഠം‍ഡ മാന ഔ അപമാനാ |

തൃപ്ത ഹോ ഖാനാ ഭൂഖ അരു പ്യാസ, മഹല ഹോ കുടിയാ ആസനിരാസ |

ഭക്തിയോഗ ജ്ഞാന അഭ്യാസീ, ഹുഏ സമാന മഗഹര ഔ കാസീ ||

 

ഭാവ ഹീ കാരണ ഈശ ഹൈ, ന സ്വര്‌ണ കാഠ പാഷാന |

സത ചിത ആനം‍ദരൂപ ഹൈ, വ്യാപക ഹൈ ഭഗവാന ||

ബ്രഹ്മേശാന ജനാര്‌ദന, സാരദ സേസ ഗണേശ |

നിരാകാര സാകാര ഹൈ, ഹൈ സര്വത്ര ഭവേശ ||

 

ഹുഏ ആസുമല ബ്രഹ്മാഭ്യാസീ, ജന്മ അനേകോം‍ ലാഗീ ബാസീ |

ദൂര ഹോ ഗഈ ആധി-വ്യാധി, സിദ്ധ ഹോ ഗഈ സഹജ സമാധി ||

ഇക രാത നദീ തട മന ആകര്‌ഷാ, ആഈ ജോര സേ ആം‍ധീ വര്‌ഷാ |

ബം‍ദ മകാന ബരാമദാ ഖാലീ, ബൈഠേ വഹീം‍ സമാധി ലഗാ ലീ |

ദേഖാ കിസീനേ സോചാ ഡാകൂ, ലായേ ലാഠീ ഭാലാ ചാകൂ |

ദൗഡേ ചീഖേ ശോര മച ഗയാ, ടൂടീ സമാധി ധ്യാന ഖിം‍ച ഗയാ ||

സാധക ഉഠാ ഥാ ബിഖരേ കേശാ, രാഗ-ദ്വേഷ നാ കിം‍ചിത് ലേശാ |

സരല ലോഗോം‍ നേ സാധു മാനാ, ഹത്യാരോം‍ നേ കാല ഹീ ജാനാ ||

ഭൈരവ ദേഖ ദുഷ്ട ഘബരായേ, പഹലവാന ജ്യൂം‍ മല്ല ഹീ പായേ |

കാമീജനോം‍ നേ ആശിക മാനാ, സാധുജന കീന്‌ഹേം‍ പരനാമാ ||

 

ഏക ദൃഷ്ടി ദേഖേ സഭീ, ചലേ ശാം‍ത ഗമ്‌ഭീര |

സശസ്ത്രോം‍ കീ ഭീഡ കോ, സഹജ ഗയേ വേ ചീര ||

 

മാതാ ആഈ ധര്‌മ കീ സേവീ, സാഥ മേം‍ പത്നീ ലക്ഷ്‌മീ ദേവീ |

ദോനോം‍ ഫൂട ഫൂട കര രോഈ, രുദന ദേഖ കരുണാ ഭീ രോഈ ||

സം‍ത ലാലജീ ഹൃദയ പസീജാ, ഹര ദര്‌ശക ആം‍സൂ മേം‍ ഭീജാ |

കഹാ സഭീ നേ ആപ ജാഇയോ, ആസുമല ബോലേ കി ഭാഈയോം‍ ||

ചലീസ ദിവസ ഹുആ നഹീം‍ പൂരാ, അനുഷ്ഠാന ഹൈ മേരാ അധൂരാ |

ആസുമല നേ ഛോഡീ തിതിക്ഷാ, മാം‍ പത്നീ നേ കീ പരതീക്ഷാ ||

ജിസ ദിന ഗാം‍വ സേ ഹുഈ വിദാഈ, ജാര ജാര രോയേ ലോഗ-ലുഗാഈ |

അമദാവാദ കോ ഹുഏ രവാനാ, മിയാം‍ഗാം‍വ സേ കിയാ പയാനാ |

മും‍ബഈ ഗയേ ഗുരു കീ ചാഹ, മിലേ വഹീം‍ പൈ ലീലാശാഹ |

പരമ പിതാ നേ പുത്ര കോ ദേഖാ, സൂരജ നേ ഘടജല മേം‍ പേഖാ ||

ഘടക തോഡ ജല ജല മേം‍ മിലായാ, ജല പ്രകാശ ആകാശ മേം‍ ഛായാ |

നിജ സ്വരൂപ കാ ധ്യാന ദൃഢായാ, ഢാഈ ദിവസ ഹോശ ന ആയാ ||

 

ആസോജ സുദ ദോ ദിവസ, സം‍വത ബീസ ഇക്കീസ |

മധ്യാഹ്ന ഢാഈ ബജേ, മിലാ ഈസ സേ ഈസ ||

ദേഹ സഭീ മിഥ്യാ ഹുഈ, ജഗത ഹുആ, നിസ്സാര |

ഹുആ ആത്മാ സേ തഭീ, അപനാ സാക്ഷാത്‌കാര ||

 

പരമ സ്വതം‍ത്ര പുരുഷ ദര്‌ശായാ, ജീവ ഗയാ ഔര ശിവ കോ പായാ |

ജാന ലിയാ ഹൂം‍ ശാം‍ത നിരം‍ജന, ലാഗൂ മുഝേ ന കോഈ ബന്ധന ||

യഹ ജഗത സാരാ ഹൈ നശ്വര, മൈം‍ ഹീ ശാശ്വത ഏക അനശ്വര |

ദീദ ഹൈം‍ ദോ പര ദൃഷ്ടി ഏക ഹൈ, ലഘു ഗുരു മേം‍ വഹീ ഏക ഹൈ ||

സര്വത്ര ഏക കിസേ ബതലായേ, സര്വവ്യാപ്ത കഹാം‍ ആയേ ജായേ |

അനന്ത ശക്തി വാലാ അവിനാശീ, രിദ്ധി-സിദ്ധി ഉസകീ ദാസീ ||

സാരാ ഹീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പസാരാ, ചലേ ഉസകീ ഇച്ഛാനുസാരാ |

യദി വഹ സം‍കല്പ ചലായേ, മുര്‌ദാ ഭീ ജീവിത ഹോ ജായേ ||

 

ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പ്രാപ്ത കര, കാര്യ രഹേ നാ ശേഷ |

മോഹ കഭീ നാ ഠഗ സകേ, ഇച്ഛാ നഹീം‍ ലവലേശ ||

പൂര്‌ണ ഗുരു കൃപാ മിലീ, പൂര്‌ണ ഗുരു കാ ജ്ഞാന |

ആസുമല സേ ഹോ ഗയേ, സാം‍ഈ ആസാരാമ ||

 

ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തി ചേതേ, ബ്രഹ്മാനന്ദ കാ ആനന്ദ ലേതേ |

ഖാതേ പീതേ മൗന യാ കഹതേ, ബ്രഹ്മാനന്ദ മസ്തീ മേം‍ രഹതേ ||

രഹോ ഗൃഹസ്ഥ ഗുരു കാ ആദേശ, ഗൃഹസ്ഥ സാധു കരോ ഉപദേശ |

കിയേ ഗുരു നേ വാരേ ന്യാരേ, ഗുജരാത ഡീസാ ഗാം‍വ പധാരേ |

മൃത ഗായ ദിയാ ജീവന ദാനാ, തബസേ ലോഗോം‍ നേ പഹചാനാ ||

ദ്വാര പൈ കഹതേ നാരായണ ഹരി, ലേനേ ജാതേ കഭീ മധുകരീ |

തബസേ വേ സത്സം‍ഗ സുനാതേ, സഭീ ആര്‌തീ ശാം‍തി പാതേ ||

ജോ ആയാ ഉദ്ധാര കര ദിയാ, ഭക്ത കാ ബേഡാ പാര കര ദിയാ |

കിതനേ മരണാസന്ന ജിലായേ, വ്യസന മാം‍സ ഔര മദ്യ ഛുഡായേ ||

 

ഏക ദിന മന ഉകതാ ഗയാ, കിയാ ഡീസാ സേ കൂച |

ആഈ മൗജ ഫകീര കീ, ദിയാ ഝോം‍പഡാ ഫൂം‍ക ||

 

വേ നാരേശ്വര ധാമ പധാരേ, ജാ പഹും‍ചേ നര്‌മദാ കിനാരേ |

മീലോം‍ പീഛേ ഛോഡാ മന്ദര, ഗയേ ഘോര ജം‍ഗല കേ അന്ദര ||

ഘനേ വൃക്ഷ തലേ പത്ഥര പര, ബൈഠേ ധ്യാന നിരം‍ജന കാ ധര |

രാത ഗഈ പ്രഭാത ഹോ ആഈ, ബാല രവി നേ സൂരത ദിഖാഈ ||

പ്രാതഃ‍ പക്ഷീ കോയല കൂകന്താ, ഛൂടാ ധ്യാന ഉഠേ തബ സം‍താ |

പ്രാതര്വിധി നിവൃത ഹോ ആയേ, തബ ആഭാസ ക്ഷുധാ കാ പായേ ||

സോചാ മൈം‍ ന കഹീം‍ ജാഊം‍ഗാ, യഹീം‍ ബൈഠകര അബ ഖാഊം‍ഗാ |

ജിസകോ ഗരജ ഹോഗീ ആയേഗാ, സൃഷ്ടികര്‌താ ഖുദ ലായേഗാ ||

ജ്യൂം‍ ഹീ മന വിചാര വേ ലായേ, ത്യൂം‍ ഹീ ദോ കിസാന വഹാം‍ ആയേ |

ദോനോം‍ സിര പര ബാം‍ധേ സാഫാ, ഖാദ്യ പേയ ലിയേ ദോനോം‍ ഹാഥാ ||

ബോലേ ജീവന സഫല ഹൈ ആജ, അഘ്‌ര്യ സ്വീകാരോ മഹാരാജ |

ബോലേ സം‍ത ഔര പൈ ജാഓ, ജോ ഹൈ തുമ്‌ഹാരാ ഉസേ ഖിലാഓ ||

ബോലേ കിസാന ആപകോ ദേഖാ, സ്വപ്ന മേം‍ മാര്‌ഗ രാത കോ ദേഖാ |

ഹമാരാ ന കോഈ സം‍ത ഹൈ ദൂജാ, ആഓ ഗാം‍വ കരേം‍ തുമ്‌ഹരീ പൂജാ ||

ആസാരാമ തബ മന മേം‍ ധാരേ, നിരാകാര ആധാര ഹമാരേ |

പിയാ ദൂധ ഥോഡാ ഫല ഖായാ, നദീ കിനാരേ ജോഗീ ധായാ ||

 

ഗാം‍ധീനഗര ഗുജരാത മേം‍, ഹൈ മോടേരാ ഗ്രാമ |

ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ ശ്രീ സം‍ത കാ, യഹീം‍ ഹൈ പാവന ധാമ ||

ആത്മാനം‍ദ മേം‍ മസ്ത ഹൈം‍, കരേം‍ വേദാന്തീ ഖേല |

ഭക്തി യോഗ ഔര ജ്ഞാന കാ, സദഗുരു കരതേ മേല ||

സാധികാഓം‍ കാ അലഗ, ആശ്രമ നാരീ ഉത്ഥാന |

നാരീ ശക്തി ജാഗ്രത സദാ, ജിസകാ നഹീം‍ ബയാന ||

 

ബാലക വൃദ്ധ ഔര നരനാരീ, സഭീ പ്രേരണാ പായേ ഭാരീ |

ഏക ബാര ജോ ദര്‌ശന പായേ, ശാം‍തി കാ അനുഭവ കര ജായേ ||

നിത്യ വിവിധ പ്രയോഗ കരായേം‍, നാദാനുസന്ധാന ബതായേം‍ |

നാഭി സേ വേ ഓമ കഹലായേം‍, ഹൃദയ സേ രാമ കഹലായേം‍ ||

സാമാന്യ ധ്യാന ജോ ലഗായേം‍, ഉന്‌ഹേം‍ വേ ഗഹരേ മേം‍ ലേ ജായേം‍ |

സബകോ നിര്‌ഭയ യോഗ സിഖായേം‍, സബകാ ആത്മോത്ഥാന കരായേം‍ ||

ഹജാരോം‍ കേ രോഗ മിടായേം‍, ഔര ലാഖോം‍ കേ ശോക ഛുഡായേം‍ |

അമൃതമയ പ്രസാദ ജബ ദേതേ, ഭക്ത കാ രോഗ ശോക ഹര ലേതേ ||

ജിസനേ നാമ കാ ദാന ലിയാ ഹൈ, ഗുരു അമൃത കാ പാന കിയാ ഹൈ |

ഉനകാ യോഗ ക്ഷേമ വേ രഖതേ, വേ തീന താപോം‍ സേ തപതേ ||

ധര്‌മ കാമാര്‌ഥ മോക്ഷ വേ പാതേ, ആപദ രോഗോം‍ സേ ബച ജാതേ |

സഭീ ശിഷ്യ രക്ഷാ പാതേ ഹൈം‍, സൂക്ഷ്‌മ ശരീര ഗുരു ആതേ ഹൈം‍ ||

സചമുച ഗുരു ഹൈം‍ ദീനദയാല, സഹജ ഹീ കര ദേതേ ഹൈം‍ നിഹാല |

വേ ചാഹതേ സബ ഝോലീ ഭര ലേം‍, നിജ ആത്മാ കാ ദര്‌ശന കര ലേം‍ ||

ഏക സൗ ആഠ ജോ പാഠ കരേം‍ഗേ, ഉനകേ സാരേ കാജ സരേം‍ഗേ |

ഗം‍ഗാരാമ ശീല ഹൈം‍ ദാസാ, ഹോം‍ഗീ പൂര്‌ണ സഭീ അഭിലാഷാ ||

 

വരാഭയദാതാ സദഗുരു, പരമ ഹി ഭക്ത കൃപാല |

നിശ്ഛല പ്രേമ സേ ജോ ഭജേ, സാം‍ഈ കരേ നിഹാല ||

മന മേ തേരാ നാമ രഹേ, മുഖ പേ രഹേ സുഗീത |

ഹമകോ ഇതനാ ദീജിഏ, രഹേ ചരണ മേം‍ പ്രീത ||

 

ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍.........

ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍........

 

||  ുരു മഹിമാ  ||

 

ഗുരു ബിന ജ്ഞാന ന ഉപജേ, ഗുരു ബിന മിടേ ന ഭേദ |

ഗുരു ബിന സം‍ശയ നാ മിടേ, ജയ ജയ ജയ ഗുരുദേവ ||

 

തീരഥ കാ ഹൈ ഏക ഫല, സം‍ത മിലേ ഫല ചാര |

സദഗുരു മിലേ അനം‍ത ഫല, കഹത കബീര വിചാര ||

 

ഭവ ഭ്രമണ സം‍സാര ദുഃ‍ഖ, താ കാ വാര ന പാര |

നിര്ലോഭീ സദഗുരു ബിനാ, കൗന ഉതാരേ പാര ||

 

പൂരാ സദഗുരു സേവതാം‍, അം‍തര പ്രഗടേ ആപ |

മനസാ വാചാ കര്‌മണാ, മിടേം‍ ജന്മ കേ പാപ ||

 

സമദൃഷ്ടി സദഗുരു കിയാ, മേടാ ഭരമ വികാര |

ജഹം‍ ദേഖോ തഹം‍ ഏക ഹീ, സാഹിബ കാ ദീദാര ||

 

ആത്മഭാം‍തി സമ രോഗ നഹീം‍, സദഗുരു വൈദ്യ സുജാന |

ഗുരുആജ്ഞാ ബിന പഥ്യ നഹീം‍, ഔഷധ വിചാര ധ്യാന ||

 

സദഗുരു പദ മേം‍ സമാത ഹൈം‍, അരിഹം‍താദി പദ സബ |

താതൈം‍ സദഗുരു ചരണ കോ, ഉപാസോ തജി ഗര്വ ||

 

ബിനാ നയന പാവേ നഹീം‍, ബിനാ നയന കീ ബാത|

സേവേ സദഗുരു കേ ചരണ, സോ പാവേ സാക്ഷാത് ||

 

ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍.........

ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍......... ഹരി ഓം‍ ഹരി ഓം‍........