|| ஸ்ரீ ஆஸாராமயண ||

 

 

 

குரு சரண ரஜ ஶீஶ தரி, ஹ்ருதய ரூப விசார |

 

ஸ்ரீ ஆஸாராமாயண கஹௌம், வேதாந்த கோ ஸார ||

 

தர்ம காமார்த மோக்ஷ தே, ரோக ஶோக ஸம்ஹார |

 

பஜே ஜோ பக்தி பாவ ஸே, ஶீக்ர ஹோ பேடா பார ||

 

 

 

பாரத ஸிம்து நதீ பகாநீ, நவாப ஜிலே மேம் காம்வ பேராணீ |

 

ரஹதா ஏக ஸேட குண காநி, நாம தாஊமல ஸிருமலாநீ ||

 

ஆஜ்ஞா மேம் ரஹதீ மேம்ஹகீபா, பதிபராயண நாம மம்கீபா |

 

சைத வத சஃ உந்நீஸ அடாநவே, ஆஸுமல அவதரித ஆம்கநே ||

 

மாம் மந மேம் உமடா ஸுக ஸாகர, த்வார பே ஆயா ஏக ஸௌதாகர |

 

லாயா ஏக அதி ஸுந்தர ஜூலா, தேக பிதா மந ஹர்ஶ ஸே பூலா ||

 

ஸபீ சகித ஈஶ்வர கீ மாயா, உசித ஸமய பர கைஸே ஆயா |

 

ஈஶ்வர கீ யே லீலா பாரீ, பாலக ஹை கோஈ சமத்காரீ ||

 

 

 

ஸம்த ஸேவா ஔ ஶ்ருதி ஶ்ரவண, மாத பிதா உபகாரீ |

 

தர்ம புருஶ ஜந்மா கோஈ, புண்யோம் கா பல பாரீ ||

 

 

 

ஸூரத தீ பாலக கீ ஸலோநீ, ஆதே ஹீ கர தீ அநஹோநீ |

 

ஸமாஜ மேம் தீ மாந்யதா ஜைஸீ, ப்ரசலித ஏக கஹாவத ஐஸீ ||

 

தீந பஹந கே பாத ஜோ ஆதா, புத்ர வஹ த்ரேகண கஹலாதா |

 

ஹோதா அஶுப அமம்கலகாரீ, தரித்ரதா லாதா ஹை பாரீ ||

 

விபரீத கிம்து தியா திகாஈ, கர மேம் ஜைஸே லக்ஷ்மீ ஆஈ |

 

திரலோகீ கா ஆஸந டோலா, குபேர நே பம்டார ஹீ கோலா |

 

மாந ப்ரதிஶ்டா ஔர படாஈ, ஸபகே மந ஸுக-ஶாம்தி சாஈ ||

 

 

 

தேஜோமய பாலக படா, ஆநந்த படா அபார |

 

ஶீல ஶாம்தி கா ஆத்மதந, கரநே லகா விஸ்தார ||

 

 

 

ஏக திநா தாஊமல த்வாரே, குலகுரு பரஶுராம பதாரே |

 

ஜ்யூம் ஹீ வே பாலக கோ நிஹாரே, அநாயாஸ ஹீ ஸஹஸா புகாரே ||

 

யஹ நஹீம் பாலக ஸாதாரண, தைவீ லக்ஷண தேஜ ஹை காரண |

 

நேத்ரோம் மேம் ஹை ஸாத்விக லக்ஷண, இஸகே கார்ய படே விலக்ஷண||

 

யஹ தோ மஹாந் ஸம்த பநேகா, லோகோம் கா உத்தார கரேகா |

 

ஸுநீ குரு கீ பவிஶ்யவாணீ, கதகத ஹோ கயே ஸிருமலாநீ |

 

மாதா நே பீ மாதா சூமா, ஹர கோஈ லே கரகே கூமா ||

 

 

 

ஜ்ஞாநீ வைராகீ பூர்வ கா, தேரே கர மேம் ஆய |

 

ஜந்ம லியா ஹை யோகீ நே, புத்ர தேரா கஹலாய ||

 

பாவந தேரா குல ஹுஆ, ஜநநீ கோக க்ருதார்த |

 

நாம அமர தேரா ஹுஆ, பூர்ண சார புருஶார்த ||

 

 

 

ஸைம்தாலீஸ மேம் தேஶ விபாஜந, பாக மேம் சோடா பூ பஶு ஔ தந|

 

பாரத அமதாவாத மேம் ஆயே, மணிநகர மேம் ஶிக்ஷா பாயே ||

 

படீ விலக்ஷண ஸ்மரண ஶக்தி, ஆஸுமல கீ ஆஶு யுக்தி |

 

தீவ்ர புத்தி ஏகாக்ர நம்ரதா, த்வரித கார்ய ஔ ஸஹநஶீலதா ||

 

ஆஸுமல ப்ரஸந்ந முக ரஹதே, ஶிக்ஷக ஹம்ஸமுகபாஈ கஹதே |

 

பிஸ்தா பாதாம காஜூ அகரோடா, பரே ஜேப காதே பர பேடா ||

 

தே தே மக்கந மிஸ்ரீ கூஜா, மாம் நே ஸிகாயா த்யாந ஔ பூஜா |

 

த்யாந கா ஸ்வாத லகா தப ஐஸே, ரஹே ந மசலீ ஜல பிந ஜைஸே ||

 

ஹுஏ ப்ரஹ்மவித்யா ஸே யுக்த வே, வஹீ ஹை வித்யா யா விமுக்தயே |

 

பஹுத ராத தக பைர தபாதே, பரே கம்ட பிது ஆஶிஶ பாதே ||

 

 

 

புத்ர தும்ஹாரா ஜகத மேம், ஸதா ரஹேகா நாம |

 

லோகோம் கே துமஸே ஸதா, பூரண ஹோம்கே காம ||

 

 

 

ஸிர ஸே ஹடீ பிதா கீ சாயா, தப மாயா நே ஜால பைலாயா |

 

படே பாஈ கா ஹுஆ துஃஶாஸந, வ்யர்த ஹுஏ மாம் கே ஆஶ்வாஸந ||

 

சூடா வைபவ ஸ்கூலீ ஶிக்ஷா, ஶுரு ஹோ கஈ அக்நிபரீக்ஷா |

 

கயே ஸித்தபுர நௌகரீ கரநே, க்ருஶ்ண கே ஆகே பஹாயே ஜரநே ||

 

ஸேவக ஸகா பாவ ஸே பீஜே, கோவிந்த மாதவ தப ரீஜே |

 

ஏக திநா ஏக மாஈ ஆஈ, போலீ ஹே பகவந் ஸுகதாஈ ||

 

படே புத்ர துஃக முஜே ஜேலநே, கூந கேஸ தோ பேடே ஜேல மேம் |

 

போலே ஆஸு ஸுக பாவேம்கே, நிர்தோஶ சூட ஜல்தீ ஆவேம்கே |

 

பேடே கர ஆயே மாம் பாகீ, ஆஸுமல கே பாம்வோம் லாகீ ||

 

 

 

ஆஸுமல கா புஶ்ட ஹுஆ, ஆலௌகிக ப்ரபாவ |

 

வாகஸித்தி கீ ஶக்தி கா, ஹோ கயா ப்ராதுர்பாவ ||

 

 

 

பரஸ ஸித்தபுர தீந பிதாயே, லௌட அமதாவாத மேம் ஆயே |

 

கரநே லகீ லக்ஷ்மீ நர்தந, கியா பாஈ கா தில பரிவர்தந ||

 

தரித்ரதா கோ தூர கர தியா, கர வைபவ பரபூர கர தியா |

 

ஸிநேமா உந்ஹேம் கபீ ந பாயே, பலாத் லே கயே ரோதே ஆயே ||

 

ஜிஸ மாம் நே தா த்யாந ஸிகாயா, உஸகோ ஹீ அப ரோநா ஆயா |

 

மாம் கரநா சஹதீ தீ ஶாதீ, ஆஸுமல கா மந வைராகீ ||

 

பிர பீ ஸபநே ஶக்தி லகாஈ, ஜபரந கர தீ உநகீ ஸகாஈ |

 

ஶாதீ கோ ஜப ஹுஆ உநகா மந, ஆஸுமல கர கயே பலாயந ||

 

 

 

பம்டித கஹா குரு ஸமர்த கோ, ராமதாஸ ஸாவதாந |

 

ஶாதீ பேரே பிரதே ஹுஏ, பாகே சுடாகர ஜாந ||

 

 

 

கரத கோஜ மேம் நிகல கயா தம, மிலே பருச மேம் அஶோக ஆஶ்ரம |

 

கடிநாஈ ஸே மிலா ராஸ்தா, ப்ரதிஶ்டா கா தியா வாஸ்தா ||

 

கர மேம் லாயே ஆஜமாயே குர, பாராத லே பஹும்சே ஆதிபுர |

 

விவாஹ ஹுஆ பர மந த்ருடாயா, பகத நே பத்நீ கோ ஸமஜாயா ||

 

அபநா வ்யவஹார ஹோகா ஐஸே, ஜல மேம் கமல ரஹதா ஹை ஜைஸே |

 

ஸாம்ஸாரிக வ்யவஹார தப ஹோகா, ஜப முஜகோ ஸாக்ஷாத்கார ஹோகா|

 

ஸாத ரஹே ஜ்யூம் ஆத்மாகாயா, ஸாத ரஹே வைராகீ மாயா |

 

 

 

அநஶ்வர ஹூம் மைம் ஜாநதா, ஸத சித ஹூம் ஆநந்த |

 

ஸ்திதி மேம் ஜீநே லகூம், ஹோவே பரமாநந்த ||

 

 

 

மூல க்ரம்த அத்யந கே ஹேது, ஸம்ஸ்க்ருத பாஶா ஹை ஏக ஸேது |

 

ஸம்ஸ்க்ருத கீ ஶிக்ஷா பாஈ, கதி ஔர ஸாதநா படாஈ ||

 

ஏக ஶலோக ஹ்ருதய மேம் பைடா, வைராக்ய ஸோயா உட பைடா |

 

ஆஶா சோட நைராஶ்யவலம்பித, உஸகீ ஶிக்ஷா புர்ண அநுஶ்டித |

 

லக்ஷ்மீ தேவீ கோ ஸமஜாயா, ஈஶ ப்ராப்தி த்யேய பதாயா ||

 

சோட கே கர மைம் அப ஜாஊம்கா, லக்ஷ்ய ப்ராப்த கர லௌட ஆஊம்கா ||

 

கேதாரநாத கே தர்ஶந பாயே, லக்ஷாதிபதி ஆஶிஶ பாயே |

 

புநி பூஜா புநஃ ஸம்கல்பாயே, ஈஶ ப்ராப்தி ஆஶிஶ பாயே ||

 

ஆயே க்ருஶ்ண லீலாஸ்தலீ மேம், வ்ருந்தாவந கீ கும்ஜ கலிந மேம் |

 

க்ருஶ்ண நே மந மேம் டாலா, வே ஜா பஹும்சே நைநிதாலா ||

 

வஹாம் தே ஶ்ரோத்ரிய ப்ரஹ்மநிஶ்டித, ஸ்வாமீ லீலாஶாஹ ப்ரதிஶ்டித |

 

பீதர தரல தே பாஹர கடோரா, நிர்விகல்ப ஜ்யூம் காகஜ கோரா |

 

பூர்ண ஸ்வதம்த்ர பரம உபகாரீ, ப்ரஹ்மஸ்தித ஆத்ம-ஸாக்ஷாத்காரீ ||

 

 

 

ஈஶக்ருபா பிந குரு நஹீம், குரு பிநா நஹீம் ஜ்ஞாந |

 

ஜ்ஞாந பிநா ஆத்மா நஹீம், காவஹிம் வேத புராந ||

 

 

 

ஜாநநே கோ ஸாதக கீ கோடி, ஸத்தர திந தக ஹுஈ கஸௌடீ |

 

கம்சந கோ அக்நி மேம் தபாயா, குரு நே ஆஸுமல புலவாயா ||

 

கஹா க்ருஹஸ்த ஹோ கர்ம கரநா, த்யாந பஜந கர பர ஹீ கரநா |

 

ஆஜ்ஞா மாநீ கர பர ஆயே, பக்ஷ மேம் மோடீ கோரல தாயே ||

 

நர்மதா தட பர த்யாந லகாயே, லாலஜீ மஹாராஜ ஆகர்ஶாயே |

 

ஸப்ரேம ஶீலஸ்வாமீ பஹம்தாயே, தத்தகுடீர மேம் ஸாக்ரஹ லாயே ||

 

உமடா ப்ரபு ப்ரேம கா சஸகா, அநுஶ்டாந சாலீஸ திவஸ கா |

 

மரே சஃ ஶத்ரு ஸ்திதி பாஈ, ப்ரஹ்மநிஶ்டதா ஸஹஜ ஸமாஈ ||

 

ஶுபாஶுப ஸம ரோநா காநா, க்ரீஶ்ம டம்ட மாந ஔ அபமாநா |

 

த்ருப்த ஹோ காநா பூக அரு ப்யாஸ, மஹல ஹோ குடியா ஆஸநிராஸ |

 

பக்தியோக ஜ்ஞாந அப்யாஸீ, ஹுஏ ஸமாந மகஹர ஔ காஸீ ||

 

 

 

பாவ ஹீ காரண ஈஶ ஹை, ந ஸ்வர்ண காட பாஶாந |

 

ஸத சித ஆநம்தரூப ஹை, வ்யாபக ஹை பகவாந ||

 

ப்ரஹ்மேஶாந ஜநார்தந, ஸாரத ஸேஸ கணேஶ |

 

நிராகார ஸாகார ஹை, ஹை ஸர்வத்ர பவேஶ ||

 

 

 

ஹுஏ ஆஸுமல ப்ரஹ்மாப்யாஸீ, ஜந்ம அநேகோம் லாகீ பாஸீ |

 

தூர ஹோ கஈ ஆதி-வ்யாதி, ஸித்த ஹோ கஈ ஸஹஜ ஸமாதி ||

 

இக ராத நதீ தட மந ஆகர்ஶா, ஆஈ ஜோர ஸே ஆம்தீ வர்ஶா |

 

பம்த மகாந பராமதா காலீ, பைடே வஹீம் ஸமாதி லகா லீ |

 

தேகா கிஸீநே ஸோசா டாகூ, லாயே லாடீ பாலா சாகூ |

 

தௌடே சீகே ஶோர மச கயா, டூடீ ஸமாதி த்யாந கிம்ச கயா ||

 

ஸாதக உடா தா பிகரே கேஶா, ராக-த்வேஶ நா கிம்சித் லேஶா |

 

ஸரல லோகோம் நே ஸாது மாநா, ஹத்யாரோம் நே கால ஹீ ஜாநா ||

 

பைரவ தேக துஶ்ட கபராயே, பஹலவாந ஜ்யூம் மல்ல ஹீ பாயே |

 

காமீஜநோம் நே ஆஶிக மாநா, ஸாதுஜந கீந்ஹேம் பரநாமா ||

 

 

 

ஏக த்ருஶ்டி தேகே ஸபீ, சலே ஶாம்த கம்பீர |

 

ஸஶஸ்த்ரோம் கீ பீட கோ, ஸஹஜ கயே வே சீர ||

 

 

 

மாதா ஆஈ தர்ம கீ ஸேவீ, ஸாத மேம் பத்நீ லக்ஷ்மீ தேவீ |

 

தோநோம் பூட பூட கர ரோஈ, ருதந தேக கருணா பீ ரோஈ ||

 

ஸம்த லாலஜீ ஹ்ருதய பஸீஜா, ஹர தர்ஶக ஆம்ஸூ மேம் பீஜா |

 

கஹா ஸபீ நே ஆப ஜாஇயோ, ஆஸுமல போலே கி பாஈயோம் ||

 

சலீஸ திவஸ ஹுஆ நஹீம் பூரா, அநுஶ்டாந ஹை மேரா அதூரா |

 

ஆஸுமல நே சோடீ திதிக்ஷா, மாம் பத்நீ நே கீ பரதீக்ஷா ||

 

ஜிஸ திந காம்வ ஸே ஹுஈ விதாஈ, ஜார ஜார ரோயே லோக-லுகாஈ |

 

அமதாவாத கோ ஹுஏ ரவாநா, மியாம்காம்வ ஸே கியா பயாநா |

 

மும்பஈ கயே குரு கீ சாஹ, மிலே வஹீம் பை லீலாஶாஹ |

 

பரம பிதா நே புத்ர கோ தேகா, ஸூரஜ நே கடஜல மேம் பேகா ||

 

கடக தோட ஜல ஜல மேம் மிலாயா, ஜல ப்ரகாஶ ஆகாஶ மேம் சாயா|

 

நிஜ ஸ்வரூப கா த்யாந த்ருடாயா, டாஈ திவஸ ஹோஶ ந ஆயா ||

 

 

 

ஆஸோஜ ஸுத தோ திவஸ, ஸம்வத பீஸ இக்கீஸ |

 

மத்யாஹ்ந டாஈ பஜே, மிலா ஈஸ ஸே ஈஸ ||

 

தேஹ ஸபீ மித்யா ஹுஈ, ஜகத ஹுஆ, நிஸ்ஸார |

 

ஹுஆ ஆத்மா ஸே தபீ, அபநா ஸாக்ஷாத்கார ||

 

 

 

பரம ஸ்வதம்த்ர புருஶ தர்ஶாயா, ஜீவ கயா ஔர ஶிவ கோ பாயா |

 

ஜாந லியா ஹூம் ஶாம்த நிரம்ஜந, லாகூ முஜே ந கோஈ பந்தந ||

 

யஹ ஜகத ஸாரா ஹை நஶ்வர, மைம் ஹீ ஶாஶ்வத ஏக அநஶ்வர |

 

தீத ஹைம் தோ பர த்ருஶ்டி ஏக ஹை, லகு குரு மேம் வஹீ ஏக ஹை ||

 

ஸர்வத்ர ஏக கிஸே பதலாயே, ஸர்வவ்யாப்த கஹாம் ஆயே ஜாயே |

 

அநந்த ஶக்தி வாலா அவிநாஶீ, ரித்தி-ஸித்தி உஸகீ தாஸீ ||

 

ஸாரா ஹீ ப்ரஹ்மாண்ட பஸாரா, சலே உஸகீ இச்சாநுஸாரா |

 

யதி வஹ ஸம்கல்ப சலாயே, முர்தா பீ ஜீவித ஹோ ஜாயே ||

 

 

 

ப்ரஹ்மீ ஸ்திதி ப்ராப்த கர, கார்ய ரஹே நா ஶேஶ |

 

மோஹ கபீ நா டக ஸகே, இச்சா நஹீம் லவலேஶ ||

 

பூர்ண குரு க்ருபா மிலீ, பூர்ண குரு கா ஜ்ஞாந |

 

ஆஸுமல ஸே ஹோ கயே, ஸாமீ ஆஸாராம ||

 

 

 

ஜாக்ரத ஸ்வப்ந ஸுஶுப்தி சேதே, ப்ரஹ்மாநந்த கா ஆநந்த லேதே |

 

காதே பீதே மௌந யா கஹதே, ப்ரஹ்மாநந்த மஸ்தீ மேம் ரஹதே ||

 

ரஹோ க்ருஹஸ்த குரு கா ஆதேஶ, க்ருஹஸ்த ஸாது கரோ உபதேஶ |

 

கியே குரு நே வாரே ந்யாரே, குஜராத டீஸா காம்வ பதாரே |

 

ம்ருத காய தியா ஜீவந தாநா, தபஸே லோகோம் நே பஹசாநா ||

 

த்வார பை கஹதே நாராயண ஹரி, லேநே ஜாதே கபீ மதுகரீ |

 

தபஸே வே ஸத்ஸம்க ஸுநாதே, ஸபீ ஆர்தீ ஶாம்தி பாதே ||

 

ஜோ ஆயா உத்தார கர தியா, பக்த கா பேடா பார கர தியா |

 

கிதநே மரணாஸந்ந ஜிலாயே, வ்யஸந மாம்ஸ ஔர மத்ய சுடாயே ||

 

 

 

ஏக திந மந உகதா கயா, கியா டீஸா ஸே கூச |

 

ஆஈ மௌஜ பகீர கீ, தியா ஜோம்படா பூம்க ||

 

 

 

வே நாரேஶ்வர தாம பதாரே, ஜா பஹும்சே நர்மதா கிநாரே |

 

மீலோம் பீசே சோடா மந்தர, கயே கோர ஜம்கல கே அந்தர ||

 

கநே வ்ருக்ஷ தலே பத்தர பர, பைடே த்யாந நிரம்ஜந கா தர |

 

ராத கஈ ப்ரபாத ஹோ ஆஈ, பால ரவி நே ஸூரத திகாஈ ||

 

ப்ராதஃ பக்ஷீ கோயல கூகந்தா, சூடா த்யாந உடே தப ஸம்தா |

 

ப்ராதர்விதி நிவ்ருத ஹோ ஆயே, தப ஆபாஸ க்ஷுதா கா பாயே ||

 

ஸோசா மைம் ந கஹீம் ஜாஊம்கா, யஹீம் பைடகர அப காஊம்கா |

 

ஜிஸகோ கரஜ ஹோகீ ஆயேகா, ஸ்ருஶ்டிகர்தா குத லாயேகா ||

 

ஜ்யூம் ஹீ மந விசார வே லாயே, த்யூம் ஹீ தோ கிஸாந வஹாம் ஆயே |

 

தோநோம் ஸிர பர பாம்தே ஸாபா, காத்ய பேய லியே தோநோம் ஹாதா||

 

போலே ஜீவந ஸபல ஹை ஆஜ, அர்க்ய ஸ்வீகாரோ மஹாராஜ |

 

போலே ஸம்த ஔர பை ஜாஓ, ஜோ ஹை தும்ஹாரா உஸே கிலாஓ ||

 

போலே கிஸாந ஆபகோ தேகா, ஸ்வப்ந மேம் மார்க ராத கோ தேகா |

 

ஹமாரா ந கோஈ ஸம்த ஹை தூஜா, ஆஓ காம்வ கரேம் தும்ஹரீ பூஜா ||

 

ஆஸாராம தப மந மேம் தாரே, நிராகார ஆதார ஹமாரே |

 

பியா தூத தோடா பல காயா, நதீ கிநாரே ஜோகீ தாயா ||

 

 

 

காம்தீநகர குஜராத மேம், ஹை மோடேரா க்ராம |

 

ப்ரஹ்மநிஶ்ட ஸ்ரீ ஸம்த கா, யஹீம் ஹை பாவந தாம ||

 

ஆத்மாநம்த மேம் மஸ்த ஹைம், கரேம் வேதாந்தீ கேல |

 

பக்தி யோக ஔர ஜ்ஞாந கா, ஸதகுரு கரதே மேல ||

 

ஸாதிகாஓம் கா அலக, ஆஶ்ரம நாரீ உத்தாந |

 

நாரீ ஶக்தி ஜாக்ரத ஸதா, ஜிஸகா நஹீம் பயாந ||

 

 

 

பாலக வ்ருத்த ஔர நரநாரீ, ஸபீ ப்ரேரணா பாயே பாரீ |

 

ஏக பார ஜோ தர்ஶந பாயே, ஶாம்தி கா அநுபவ கர ஜாயே ||

 

நித்ய விவித ப்ரயோக கராயேம், நாதாநுஸந்தாந பதாயேம் |

 

நாபி ஸே வே ஓம கஹலாயேம், ஹ்ருதய ஸே ராம கஹலாயேம் ||

 

ஸாமாந்ய த்யாந ஜோ லகாயேம், உந்ஹேம் வே கஹரே மேம் லே ஜாயேம் |

 

ஸபகோ நிர்பய யோக ஸிகாயேம், ஸபகா ஆத்மோத்தாந கராயேம் ||

 

ஹஜாரோம் கே ரோக மிடாயேம், ஔர லாகோம் கே ஶோக சுடாயேம் |

 

அம்ருதமய ப்ரஸாத ஜப தேதே, பக்த கா ரோக ஶோக ஹர லேதே ||

 

ஜிஸநே நாம கா தாந லியா ஹை, குரு அம்ருத கா பாந கியா ஹை |

 

உநகா யோக க்ஷேம வே ரகதே, வே தீந தாபோம் ஸே தபதே ||

 

தர்ம காமார்த மோக்ஷ வே பாதே, ஆபத ரோகோம் ஸே பச ஜாதே |

 

ஸபீ ஶிஶ்ய ரக்ஷா பாதே ஹைம், ஸூக்ஷ்ம ஶரீர குரு ஆதே ஹைம் ||

 

ஸசமுச குரு ஹைம் தீநதயால, ஸஹஜ ஹீ கர தேதே ஹைம் நிஹால |

 

வே சாஹதே ஸப ஜோலீ பர லேம், நிஜ ஆத்மா கா தர்ஶந கர லேம் ||

 

ஏக ஸௌ ஆட ஜோ பாட கரேம்கே, உநகே ஸாரே காஜ ஸரேம்கே |

 

கம்காராம ஶீல ஹைம் தாஸா, ஹோம்கீ பூர்ண ஸபீ அபிலாஶா ||

 

 

 

வராபயதாதா ஸதகுரு, பரம ஹி பக்த க்ருபால |

 

நிஶ்சல ப்ரேம ஸே ஜோ பஜே, ஸாமீ கரே நிஹால ||

 

மந மே தேரா நாம ரஹே, முக பே ரஹே ஸுகீத |

 

ஹமகோ இதநா தீஜிஏ, ரஹே சரண மேம் ப்ரீத ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்......... ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்.........

 

ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்......... ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******

 

||  ுரு மஹிமா  ||

 

 

 

குரு பிந ஜ்ஞாந ந உபஜே, குரு பிந மிடே ந பேத |

 

குரு பிந ஸம்ஶய நா மிடே, ஜய ஜய ஜய குருதேவ ||

 

 

 

தீரத கா ஹை ஏக பல, ஸம்த மிலே பல சார |

 

ஸதகுரு மிலே அநம்த பல, கஹத கபீர விசார ||

 

 

 

பவ ப்ரமண ஸம்ஸார துஃக, தா கா வார ந பார |

 

நிர்லோபீ ஸதகுரு பிநா, கௌந உதாரே பார ||

 

 

 

பூரா ஸதகுரு ஸேவதாம், அம்தர ப்ரகடே ஆப |

 

மநஸா வாசா கர்மணா, மிடேம் ஜந்ம கே பாப ||

 

 

 

ஸமத்ருஶ்டி ஸதகுரு கியா, மேடா பரம விகார |

 

ஜஹம் தேகோ தஹம் ஏக ஹீ, ஸாஹிப கா தீதார ||

 

 

 

ஆத்மபாம்தி ஸம ரோக நஹீம்,

 

ஸதகுரு வைத்ய ஸுஜாந |

 

குருஆஜ்ஞா பிந பத்ய நஹீம்,

 

ஔஶத விசார த்யாந ||

 

 

 

ஸதகுரு பத மேம் ஸமாத ஹைம்,

 

அரிஹம்தாதி பத ஸப |

 

தாதைம் ஸதகுரு சரண கோ,

 

உபாஸோ தஜி கர்வ ||

 

 

 

பிநா நயந பாவே நஹீம், பிநா நயந கீ பாத|

 

ஸேவே ஸதகுரு கே சரண, ஸோ பாவே ஸாக்ஷாத் ||

 

 

 

 

 

ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்......... ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்.........

 

ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்......... ஹரி ஓம் ஹரி ஓம்........