|| శ్రీ ఆసారమయన్||

 

గురు చణ్‌రజ్  శీషధరి, హృదయ రూ ఫ్ విచార్|

శ్రీ ఆసారామాయణ్ కహౌం, వేదాన్త కో సార్ ||

ధర్మ కామార్థ మోక్ష దే, రోగ్ శోక్ సంహార్|

భజే జో భక్తి భావ్ సే, శీఘ్రహొ బేడా పార్||

 

భారత్ సింధు నదీ బఖానీ, నవాబ్ జిలే మేం గాఁవ్ బేరాణీ |

రహతా ఏక్ సేఠ గుణఖాని, నామ్ థావుమల్ సిరుమలానీ ||

ఆజా మే  రహతీ  మెంహగీబా, పతిపరాయణ్ నా మ్ మంగీబా |

చైత్రవద్ ఛః ఉన్నీస్ అఠానవే, ఆసుమ ల్ అవత త్  ఆఁగనే ||

మాఁ మన్ మేం ఉమడా సుఖ్ సాగ ర్, ద్వా ర్ పే ఆయా ఏ క్ సౌదాగర్ |

లాయా ఏ క్ అతి సున్దర్ ఝూలా, దే ఖ్ పితా మ న్ హర్ష సే ఫూలా ||

సభీ చకి త్ ఈశ్వ ర్ కీ మాయా, ఉచి త్ సమ య్ పర్ కైసే ఆయా |

ఈశ్వ ర్ కీ యే లీలా భారీ, బాల క్  హై కోఈ చమత్కారీ ||

 

సం త్  సేవా ఔ శ్రుతి శ్రవ ణ్, మా త్  పితా ఉపకారీ |

ధర్మ పురుష జన్మా కోఈ, పుణ్యోం కా పల్ భారీ ||

 

సూరత్ థీ బాలక్    కీ సలోనీ, ఆతే హీ Oర్ దీ అనహోనీ |

సమాజ్ మే   థీ మాన్యతా జైసీ, ప్రచలిత్ ఏక్   కహావత్ ఐసీ ||

తీన్ బహన్ కే బాద జో ఆతా, పుత్ర వహ త్రేఖణ్ కహలాతా |

హోతా అశుభ్  అమంగలకారీ, దరిద్రతా లాతా హై భారీ ||

విపరీత్  కింతు దియా దిఖాఈ, ఘర్ మేం జైసే లక్ష్మీ ఆఈ |

తిరలోకీ కా ఆసన డోలా, కుబేర్ నే భండార్   హీ ఖోలా |

మాన్ ప్రతిష్ఠా ఔర్ బడాఈ, సబ్‌కే మన్ సుఖ్-శాంతి ఛాఈ ||

 

తేజోమయ్ బాలక్   బఢా, ఆనన్ద బఢా అపార్ |

శీల శాంతి కా ఆత్మధన్, కరనే లగా విస్తార్||

 

ఏక్   దినా థావుమల్ ద్వారే, కులగురు పరశురామ్ పధారే |

జ్యూఁ హీ వే బాలక్   కో నిహారే, అనాయాస్ హీ సహసా పుకారే ||

యహ్ నహీం బాలక్   సాధాణ్, దైవీ లణ్ తేజ్ హె కారణ్ |

నేత్రోం మేం హై సాత్విక్ లణ్, ఇసకే కార్య బడే విలక్షణ్ ||

యహ తో మహాన్ సంత్ బనేగా, లోగోం కా     ఉద్ధార్ కరేగా

సునీ గురు కీ భవిష్యవాణీ, గ ద్గ ద్  హోగయే సిరుమలానీ |

మాతా నే భీ మాథా చూమా, హర్ కోఈ లే కరకే ఘూమా ||

 

జ్ఞానీ వైరాగీ పూ ర్ కా, తేరే ఘర మేం ఆ య్ |

జన్మ లియా హై యోగీ నే, పుత్ర తేరా కహలా య్ ||

పావ న్ తేరా కు ల్ హుఆ, జననీ కో ఖ్ కృతార్థ |

నా మ్ అమర్ తేరా హుఆ, పూర్ణ చార్ పురుషార్థ ||

 

సైంతాలీ స్ మేం దేశ్ విభాజ న్, పా క్ మేం ఛోడా భూ పశు ఔ ర్ ధ న్ |

భార త్ అమదావాద మేం ఆయే, మణినగ ర్ మేం శిక్షా పాయే ||

బడీ విలక్ష ణ్ స్మరణ శక్తి, ఆసుమ ల్ కీ ఆశు యుక్తి |

తీవ్ర బుద్ధి ఏకాగ్ర నమ్రతా, త్వరి త్ కార్య ఔ ర్ సహనశీలతా ||

ఆసుమ ల్ ప్రసన్న ము ఖ్ రహతే, శిక్ష క్ హఁ స్ ము ఖ్  భాయీ కహతే |

పిస్తా బాదా మ్  కాజూ అ ఖ్‌రోటా, భరే జే బ్ ఖాతే భర్ పేటా ||

దే దే మక్ఖ న్ మిశ్రీ కూజా, మాఁ నే సిఖాయా ధ్యా న్ ఔర్ పూజా |

ధ్యా న్ కా స్వా ద్ లగా త బ్ ఐసే, రహే న మఛలీ జ ల్ బి న్ జైసే ||

హుఏ బ్రహ్మవిద్యా సే యుక్త వే, వహీ హై విద్యా యా విముక్తయే |

బహు త్ రా త్ త క్ పై ర్ దబాతే, భరే కంఠ పితు ఆశిష పాతే ||

 

పుత్ర తుమ్హారా జS త్ మేం, సదా రహేగా నా మ్ |

లోగోం కే తుమసే సదా, పూ ణ్ హోంగే కా మ్ ||

 

సిర్ సే హటీ పితా కీ ఛాయా, త బ్ మాయా నే జా ల్ ఫైలాయా |

బడే భా యీ కా హుఆ దుఃశాస న్, వ్యర్థ హుఏ మాఁ కే ఆశ్వాస న్ ||

ఛూటా వైభ వ్ స్కూలీ శిక్షా, శురు హో గ యీ అగ్నిపరీక్షా |

గయే సిద్ధపు ర్ నౌకరీ కరనే, కృష్ణ కే ఆగే బహాయే ఝ ర్‌నే ||

సేవ క్ సఖా భా వ్ సే భీజే, గోవిన్ద మాధవ్ h బ్ రీఝే |

ఏ క్    దినా ఏ క్యీఆఈ, బోలీ హే భగవన్ సు ఖ్ దాయీ ||

పడే పుత్ర దుః ఖ్ ముఝే ఝేలనే, ఖూ న్ కే స్ దో బేటే జే ల్ మేం |

బోలే ఆసు సు ఖ్ పావేంగే, నిర్దోష ఛూ ట్ జల్దీ ఆవేంగే |

బేటే ఘ ర్ ఆయే మాఁ భాగీ, ఆసుమ ల్ కే పాఁవోం లాగీ ||

 

ఆసుమ ల్ కా పుష్ట హుఆ, ఆలౌకి క్ ప్రభా వ్ |

వాకసిద్ధి కీ శక్తి కా, హోగయా ప్రాదుర్భా వ్ ||

 

బరస్ సిద్ధపు ర్ తీ న్ బితాయే, లౌ ట్ అమదావా ద్ మేం ఆయే |

కరనే లగీ లక్ష్మీ నర్త న్, కియా భా యీకా ది ల్ పరివర్త న్ ||

దరిద్రతా కో దూర్ కర్‌దియా, ఘర్ వైభవ భరపూ ర్ Oర్ దియా |

సినేమా ఉన్హేం కభీ న భాయే, బలాత్ లే గయే రోతే ఆయే ||

జిస మాఁ నే థా ధ్యాన సిఖాయా, ఉసకో హీ అ బ్ రోనా ఆయా |

మాఁ కరనా చహతీ థీ శాదీ, ఆసుమ ల్ కా మ న్ వైరాగీ ||

పి ర్  భీ సబనే శక్తి లగా యీ, జబరన కర్ దీ ఉనకీ సగా యీ|

శాదీ కో జబ హుఆ ఉనకా మ న్, ఆసుమ ల్ Oర్ గయే పలాయ న్ ||

 

పండి త్ కహా గురు సమర్థ కో, రామదాస సావధా న్ |

శాదీ ఫేరే ఫిరతే హుఏ, భాగే ఛుడాకర్ జా న్ ||

 

కరత ఖోజ మేం నిక ల్‌గయా ద మ్, మిలే భరు చ్ మేం అశో క్ ఆశ్రమ్  |

కఠినా యీ సే మిలా రాస్తా, ప్రతిష్ఠా కా దియా వాస్తా ||

ఘర్ మేం లాయే ఆజమాయే గురు, బారాత లే పహుఁచే ఆదిపు ర్|

వివాహ హుఆ పర్ మన దృఢాయా, భగత నే పత్నీ కో సమఝాయా ||

అపనా వ్యవహార హోగా ఐసే, జల మేం కమల రహతా హై జైసే |

సాంసారిక వ్యవహార్ తబ హోగా, జబ ముఝకో సాక్షాత్కార హోగా |

సాథ రహే జ్యూఁ ఆత్మాకాయా, సాథ రహే వైరాగీ మాయా |

 

అనశ్వర్ హూఁ మైం జానతా, సత చిత హూఁ ఆనన్ద |

స్థితి మేం జీనే లగూఁ, హోవే పరమానన్ద ||

 

మూల గ్రంథ అధ్యన కే హేతు, సంస్కృత భాషా హై ఏక సేతు |

సంస్కృత కీ శిక్షా పాఈ, గతి ఔర సాధనా బఢాఈ ||

ఏక శలోక హృదయ మేం పైఠా, వైరాగ్య సోయా ఉఠ బైఠా |

ఆశా ఛోడ నైరాశ్యవలంబిత, ఉసకీ శిక్షా పుర్ణ అనుశ్ఠిత |

లక్ష్మీ దేవీ కో సమఝాయా, ఈశ ప్రాప్తి ధ్యేయ బతాయా ||

ఛోడ కే ఘర్ మైం అబ జాఊఁగా, లక్ష్య ప్రాప్త కర్ లౌట ఆఊఁగా ||

కేదారనాథ కే దర్శన పాయే, లక్షాధిపతి ఆశిష పాయే |

పుని పూజా పునః సంకల్పాయే, ఈశ ప్రాప్తి ఆశిష పాయే ||

ఆయే కృష్ణ లీలాస్థలీ మేం, వృన్దావన కీ కుంజ గలిన మేం |

కృష్ణ నే మన మేం ఐసా ఢాలా, వే జా పహుఁచే నైనితాలా ||

వహాఁ థే శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠిత, స్వామీ లీలాశాహ ప్రతిష్ఠిత |

 

బీథర్ తరల థే బాహర్ కఠోరా, నిర్వికల్ప జ్యూఁ కాగజ కోరా |

పూర్ణ స్వతంత్ర పరమ ఉపకారీ, బ్రహ్మస్థిత ఆత్మ-సాక్షాత్కారీ ||

 

ఈశకృపా బిన గురు నహీం, గురు బినా నహీం జ్ఞాన |

జ్ఞాన బినా ఆత్మా నహీం, గావహిం వేద పురాన ||

 

జాననే కో సాధక కీ కోటి, సత్తర్ దిన తక హుఈ కసౌటీ |

కంచన కో అగ్ని మేం తపాయా, గురు నే ఆసుమల బులవాయా ||

కహా గృహస్థ హో కర్మ కరనా, ధ్యాన భజన ఘర్‌పర్ హీ కరనా |

ఆజ్ఞా మానీ ఘర్ పర్ ఆయే, పక్ష మేం మోటీ కోరల ధాయే ||

నర్మదా తట పర్ ధ్యాన లగాయే, లాలజీ మహారాజ ఆకర్షాయే |

సప్రేమ శీలస్వామీ పహఁధాయే, దత్తకుటీర్ మేం సాగ్రహ లాయే ||

ఉమడా ప్రభు ప్రేమ కా చసకా, అనుష్ఠాన చాలీస దివస కా |

మరే ఛః శత్రు స్థితి పాఈ, బ్రహ్మనిష్ఠతా సహజ సమాఈ ||

శుభాశుభ సమ రోనా గానా, గ్రీష్మ ఠండ మాన ఔ అపమానా |

తృప్త హో ఖానా భూఖ అరు ప్యాస, మహల హో కుటియా ఆసనిరాస |

భక్తియోగ జ్ఞాన అభ్యాసీ, హుఏ సమాన మగహర్ ఔర్ కాసీ ||

 

భావ హీ కారణ ఈశ హై, న స్వర్ణ కాఠ పాషాన |

సత చిత ఆనందరూప హై, వ్యాపక హై భగవాన ||

బ్రహ్మేశాన జనార్దన, సారద సేస గణేశ |

నిరాకార్ సాకార్ హై, హై సర్వత్ర భవేశ ||

 

హుఏ ఆసుమల బ్రహ్మాభ్యాసీ, జన్మ అనేకోం లాగీ బాసీ |

దూర్ హో గఈ ఆధి-వ్యాధి, సిద్ధ హో గఈ సహజ సమాధి ||

ఇక రాత నదీ తట మన ఆకర్షా, ఆఈ జోర్ సే ఆఁధీ వర్షా |

బంద్ మకాన బరామదా ఖాలీ, బైఠే వహీం సమాధి లగా లీ |

దేఖా కిసీనే సోచా డాకూ, లాయే లాఠీ భాలా చాకూ |

దౌడే చీఖే శోర్ మచ్ గయా, టూటీ సమాధి ధ్యాన ఖించ్ గయా ||

సాదక్ ఉఠా థా బిఖరే కేశా, రాగ్-ద్వేశ్ నా కించిత్ లేశా |

సల్ లోగోం నే సాధు మానా, హత్యారోం నే కాల హీ జానా ||

భైవ్ దేఖ్ దుష్ట ఘబరాయే, పహలవాన్ జ్యూఁ మల్ల హీ పాయే |

కామీజనోం నే ఆశిక్ మానా, సాధుజన్ కీన్హేం పరనామా ||

 

ఏక్ దృష్టి దేఖే సభీ, చలే శాంత్ గమ్భీర |

సశస్త్రోం కీ భీడ్ కో, సహజ్ గయే వే చీ ర్ ||

 

మాతా ఆఈ ధర్మ కీ సేవీ, సాథ మేం పత్నీ లక్ష్మీ దేవీ |

దోనోం ఫూట్ ఫూట్ కర్ రోఈ, రుlన్   దేఖ్ కరుణా భీ రోఈ ||

సం త్ లాలజీ హృదయ పసీజా, హర్ దర్శక్ ఆఁసూ మేం భీజా |

కహా సభీ నే ఆప్ జాఇయో, ఆసుమల్ బోలే కి భాఈయోం ||

చలీస్ దివస్ హుఆ నహీం పూరా, అనుష్ఠాన్ హై మేరా అధూరా |

ఆసుమల్ నే ఛోడీ తితిక్షా, మాఁ పత్నీ నే కీ పరతీక్షా ||

జిస్ lన్ గాఁవ్ సే హుఈ విదాఈ, జార్ జార్ రోయే లోగ్-లుగాఈ |

అమదావాద్ కో హుఏ రవానా, మియాఁగాఁవ్ సే కియా పయానా |

ముంబఈ గయే గురు కీ చాహ, మిలే వహీఁ పై లీలాశాహ |

పరమ్ పితా నే పుత్ర కో దేఖా, సూజ్ నే ఘటజల్ మేం పేఖా ||

ఘటక్ తోడ్ జల్ జల్ మేం మిలాయా, జల్ ప్రకాశ్ ఆకాశ్ మేం ఛాయా |

నిజ స్వరూప్ కా ధ్యాన దృఢాయా, ఢాఈ దివస్ హోశ్ న ఆయా ||

 

ఆసోజ్ సుద్ దో దివస్, సంవత్ బీస్ ఇక్కీస్ |

మధ్యాహ్న ఢాఈ బజే, మిలా ఈస్ సే ఈస్ ||

దేహ సభీ మిథ్యా హుఈ, Sత్ హుఆ, నిస్సార్ |

హుఆ ఆత్మా సే తభీ, అపనా సాక్షాత్కార్ ||

 

పరమ్ స్వతంత్ర పురు    దర్శాయా, జీవ్‌గయా ఔర్ శివ్ కో పాయా |

జాన్ లియా హూఁ శాంత నిరంజన్, లాగూ ముఝే న కోఈ బనన్||

యహ జSత్ సారా హై నశ్వర్, మైం హీ శాశ్వత్ ఏక్    అనశ్వర్ |

దీద్ హైం దో పర్ దృష్టి ఏక్  హై, లఘు గురు మేం వహీ ఏక్ హై ||

సర్వత్ర ఏ క్   కిసే బతలాయే, సర్వవ్యాప్త కహాఁ ఆయే జాయే |

అనన్త శక్తి వాలా అవినాశీ, రిద్ధి-సిద్ధి ఉసకీ దాసీ ||

సారా హీ బ్రహ్మాణ్డ పసారా, చలే ఉసకీ ఇచ్ఛానుసారా |

యది వహ సంకల్ప చలాయే, ముర్దా భీ జీవిత హో జాయే ||

 

బ్రహ్మీ స్థితి ప్రాప్త Oర్, కార్య రహే నా శేష |

మోహ కభీ నా ఠగ్ సకే, ఇచ్ఛా నహీం లవలేశ్ ||

పూర్ణ గురు కృపా మిలీ, పూర్ణ గురు కా జ్ఞాన్ |

ఆసుమల్ సే హో గయే, సాఁఈ ఆసారామ్ ||

జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి చేతే, బ్రహ్మానన్ద కా ఆనన్ద లేతే |

ఖాతే పీతే మౌన యా కహతే, బ్రహ్మానన్ద మస్తీ మేం రహతే ||

రహో గృహస్థ గురు కా ఆదేశ, గృహస్థ సాధు కరో ఉపదేశ |

కియే గురు నే వారే న్యారే, గుజరాత్ డీసా గాఁవ్ పధారే |

మృత గాయ్ దియా జీవన్ దానా, తబసే లోగోం నే పహచానా ||

ద్వార పై కహతే నారాయణ్ హరి, లేనే జాతే కభీ మధుకరీ |

తబసే వే సత్సంగ సునాతే, సభీ ఆర్తీ శాంతి పాతే ||

జో ఆయా ఉద్ధా ర్ కర్‌దియా, భక్త కా బేడా పార్ కర్ దియా |

కితనే మరణాసన్న జిలాయే, వ్యసన మాంస ఔర్ మద్య ఛుడాయే ||

 

ఏక్ దిన్ మన్ ఉకతా గయా, కియా డీసా సే కూచ్ |

ఆఈ మౌజ ఫకీర్  కీ, దియా ఝోంపడా ఫూఁక్ ||

 

వే నారెశ్వర్ ధామ్ పధారే, జా పహుంచే నర్మదా కినారే |

మీలోం పీఛే ఛోడా మన్దర్, గయే ఘోర్ జంSల్ కే అన్దర్  ||

ఘనే వృక్ష తలే పత్థర్ పర్, బైఠే ధ్యాన నిరంజన్ కా ధర్ |

రాత్ గఈ ప్రభాత్ హో ఆఈ, బాల్ రవి నే సూరత్ దిఖాఈ ||

ప్రాతః పక్షీ కోయల్ కూకన్తా, ఛూటా ధ్యాన్ ఉఠే hబ్ సంతా |

ప్రాతర్విధి నివృత హో ఆయే, hబ్ ఆభాస క్షుధా కా పాయే ||

సోచా మైం న కహీం జాఊఁగా, యహీం బైఠకర్ అబ ఖాఊఁగా |

జిసకో గరజ్ హోగీ ఆయేగా, సృష్టికర్తా ఖుద్ లాయేగా ||

జ్యూఁ హీ మన్ విచార్ వే లాయే, త్యూఁ హీ దో కిసాన్ వహాఁ ఆయే |

దోనోం సిర్  పర బాఁధే సాఫా, ఖాద్య పేయ లియే దోనోం హాథా ||

బోలే జీవన్ సఫల హై ఆజ్, అర్ఘ్య స్వీకారో మహారాజ |

బోలే సంత ఔర పై జాఓ, జో హై తుమ్హారా ఉసే ఖిలాఓ ||

బోలే కిసాన్ ఆపకో దేఖా, స్వప్న మేం మార్గ రాత్ కో దేఖా |

హమారా న కోఈ సంత్ హై దూజా, ఆఓ గాఁవ్ కరేం తుమ్హరీ పూజా ||

ఆసారామ్ తబ్ మన్ మేం ధారే, నిరాకార్ ఆధార్ హమారే |

పియా దూధ థోడా పల్ ఖాయా, నదీ కినారే జోగీ ధాయా ||

 

గాఁధీనగర్ గుజరాత్ మేం, హై మోటేరా గ్రామ్ |

బ్రహ్మనిష్ఠ శ్రీ సంత్ కా, యహీం హై పావన్ ధామ ||

అత్మానంద్ మేం  మస్త్త్ హైం, కరేం వేదాన్తీ ఖేల |

భక్తి యోగ్ ఔర్ జ్ఞాన్ కా, సదగురు కరతే మేల్ ||

సాధికాఓం కా అలగ్   , ఆశ్రమ్ నారీ ఉత్థాన్ |

నారీ శక్తి జాగ్రత్ సదా, జిసకా నహీం బయాన్ ||

 

బాలక్ వృద్ధ ఔర్ నరనారీ, సభీ ప్రేరణా పాయే భారీ |

ఏక్  బార్ జో దర్శన్  పాయే, శాంతి కా అనుభవ్‌కర్ జాయే ||

నిత్య వివిధ ప్రయోగ్ కరాయేం, నాదానుసన్ధాన్ బతాయేం |

నాభి సే వే ఓమ్ కహలాయేం, హృlయ్ సే రామ్ కహలాయేం ||

సామాన్య ధ్యాన్ జో లగాయేం, ఉన్హేం వే గహరే మేం లే జాయేం |

సబకో నిర్భయ్ యోగ సిఖాయేం, సబకా ఆత్మోత్థాన్ కరాయేం ||

హజారోం కే రోగ్ మిటాయేం, ఔర్ లాఖోం కే శోక్ ఛుడాయేం |

అమృతమయ్ ప్రసాద్ జబ్ దేతే, భక్త కా రోగ్ శోక్ హర్ లేతే ||

జిసనే నామ్ కా దాన్ లియా హై, గురు అమృత్ కా పాన్ కియా హై |

ఉనకా యోగ్ క్షేమ్ వే రఖతే, వే తీన్ తాపోం సే తపతే ||

ధర్మ కామార్థ మోక్ష వే పాతే, ఆపద్ రోగోం సే బచ్ జాతే |

సభీ శిష్య రక్షా పాతే హైం, సూక్ష్మ శరీర్ గురు ఆతే హైం ||

సచ్ ముచ్ గురు హైం దీన్ దయల్, సహజ హీ కర్ దేతే హైం నిహాల్ |

వే చాహతే సబ్ ఝోలీ భర్ లేం, నిజ్ ఆత్మా కా దర్శన్ కర్ లేం ||

ఏ క్ సౌ ఆఠ జో పాఠ కరేంగే, ఉనకే సారే కాజ్ సరేంగే |

గంగారామ్  శీల్ హైం దాసా, హోంగీ పూర్ణ సభీ అభిలాషా ||

 

వరాభయదాతా సదగురు, పరమ హి భక్త కృపాల్ |

నిశ్ఛల్ ప్రేమ్ సే జో భజే, సాఁఈ కరే నిహాల్ ||

మన్ మే నామ తేరా  రహే, ముఖ్  పే రహే సుగీ త్    |

హమకో ఇతనా దీజిఏ, రహే చ ణ్ మేం ప్రీ త్ ||

 

 

హరి ఓఁ హరి ఓఁ......... హరి ఓఁ హరి ఓఁ.........

హరి ఓఁ హరి ఓఁ......... హరి ఓఁ హరి ఓఁ.........

||  ురు మహిమా  ||

 

గురు బి న్  జ్ఞాన్ న ఉపజే, గురు బి న్ మిటే న భే ద్  |

గురు బి న్ సంశయ్ నా మిటే, జ య్‌జ య్‌జ య్ గురుదే వ్ ||

 

తీ థ్ కా హై ఏ క్  ఫ్ల్, సం త్ మిలే ఫ ల్ చార |

స ద్గురు మిలే అనం త్ ప ల్, కహ త్ కబీ ర్  విచా ర్ ||

 

భవ భ్రమణ సంసార్ దుఃఖ్, తాకా వా ర్ న పా ర్ |

నిర్లోభీ సద్గురు బినా, కౌ న్ ఉతారే పా ర్ ||

 

పూరా స ద్గురు సేవతాం, అంh ర్ ప్రగటే ఆ ప్ |

మనసా వాచా కర్మణా, మిటేం జన్మ కే తాప్ ||

 

సమదృష్టి స ద్గురు కియా, మేటా భరమ వికా ర్ |

జహఁ దేఖో తహఁ ఏ క్ హీ, సాహి బ్ కా దీదా ర్ ||

 

ఆత్మభాంతి స మ్ రో గ్ నహీం, స ద్గురు వైద్య సుజా న్ |

గురుఆజ్ఞా సమ్ పథ్య నహీం, ఔష ద్ విచా ర్ ధ్యా న్ ||

 

స ద్గురు  పద్ మేం సమా త్ హైం, అరిహంతాది ప ద్ స బ్|

తాతైం స ద్గురు చరణ్ కో, ఉపాసో తజీ గర్వ ||

 

బినా నయన పావే నహీ, బినా నయ న్ కీ బాత్|

సేవే స ద్‌గురు కే చ ణ్, సో పావే సాక్షాత్ ||

 

హరి ఓఁ హరి ఓఁ......... హరి ఓఁ హరి ఓఁ.........

హరి ఓఁ హరి ఓఁ......... హరి ఓఁ హరి ఓఁ.........