Home |Bapuji | Satsang| Ashram| Downloads

Shri Yoga Vashishtha Maharamayan

Purush Sukt

Shri Bajrang Baan html-pdf

Gajendra Moksh html-pdf

He Prabhu Anand-Data

Prarthna html-pdf

Gurustuti Mantras html-pdf

Shri Guruashtakam

Shri Guru Stotram html-pdf

Shri Gurupaduka Panchkam html-pdf

Aatmgunjan html-pdf

Shri Vishnusahastra Naam Stotram html-pdf

Sadgurudev html-pdf

GuruPaduka html-pdf

Shri Sadguru Vandana (Jai Sadguru Devan Dev Varam) pdf-mp3

Shri Asaramayan

Shri GuruGita